• آذر
 • 7
 • 7:22

نبض بازار

5 آذر 1393

 • 12:35 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل 664 واحد افت کرد و به سطح 74076 رسید و 1473 میلیون سهم به ارزش 3791 میلیارد ریال داد و ستد شد. وبملت بیشترین تاثیر منفی را بجای گذاشت و خپارس با جابجایی 307 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات بازار را به خود اختصاص داد.

 • 12:28 - نبض بازار سهام

  صف خرید وپست در حال سنگین شدن است.1399 ریال

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  خودرو در کف قیمت معامله می شود3014 ریال

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  ختور صف خرید شد.5900 ریال

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  حدود 300 میلیون خپارس معامله شد.

 • 12:18 - نبض بازار سهام

  فاذر در محدوده مثبت در حال رشد قیمت است.3515 ریال

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  پترول کمی منفی است.2597 ریال

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  وساخت 5400 ریال1.5 درصد مثبت است

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  خودرو در کف قیمت تقاضا دارد

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  سیدکو در قیمت 1687 ریال صف خرید 4 میلیونی شد

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  خپارس صف خرید 20 میلیونی شد

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  حجم مبنای حتاید در حال عرضه شدن است

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  مرقام در مثبت کامل معامله می شود.3260 ریال

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  خبهمن صف خرید  11 میلیونی دارد.1919 ریال

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  پارسان 7008 ریال نوسان منفی دارد

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  در حالیکه اکثر نمادهای بانکی صف فروش سنگین دارند، وپست صف خرید میلیونی تشکیل داد.1399 ریال

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  حپترو 3000 ریال 3.6 درصد منفی

 • 11:39 - نبض بازار سهام

  وبصادر وبملت وتجارت وانصار وپارس همچنان صف فروش سنگین دارند

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  دکوثر در رنج 3درصد مثبت معامله می شود

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  230 میلیون خپارس معامله شد.929 ریال2.6 درصد مثبت

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  وپاسار در قیمتهای حداقل معاملات متعادلی دارد.1734 ریال

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  صف فروش خودرو و خساپا در حال جمع آوریست

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  ولساپا 2910 ریال کمی منفی است

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  خودرو مجددا صف فروش شد

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  فاذر 3500 ریال 2.7 درصد مثبت

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  10 میلیون وبصادر معامله شد. صف فروش 81 میلیون

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  وپست وارد روند مثبت شد1360 ریال

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  خبهمن به سقف قیمت نزدیک شد 1915 ریال

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  روند معاملات خساپا متعادل است.1555 ریال

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  خودرو 3070 ریال 2.1 درصد منفی

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  خزامیا 1800 ریال کمی منفی است

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  خپارس 914 ریال 1 درصد مثبت شد

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  ختراک در قیمت 3021 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  خپارس 900 ریال به صفر تابلو نزدیک شد

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  وبیمه نوسان مثبت دارد1465 ریال

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  خاور در قیمت 983 ریال صف فروش 38 میلیونی دارد

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  خبهمن مثبت شد.1856 ریال

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  سیدکو در آستانه تشکیل صف خرید است.1686 ریال

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت 1859 ریال صف خرید دارد

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  سیدکو 1662 ریال 2.4 درصد مثبت

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  پلاسک پنایر و پکویر نمادهای مثبت لاستیکی هستند

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  فاذر وارد روند مثبت شد.3410 ریال

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  صف خرید تایرا 30 میلیونی شد

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  فولاد در کف قیمت پرعرضه است.2369 ریال

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  یسویچ تنها نماد منفی گروه برقی است

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  وتوشه در قیمت 4727 ریال با صف خرید روبروست

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  صف خرید تایرا در حال سنگین شدن است

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ملی صنایع مس ایران "هقملی310" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهد شد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  شرانل با حمایت خریداران با صعود قیمت همراه است.15180 ریال

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت لامیران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، شرکت ملی صنایع مس ایران جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، متوقف خواهند شد. مدیریت بازار

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  کروی و کاما نمادهای مثبت گروه کانه فلزی هستند

 • 10:14 - نبض بازار سهام وساپا در قیمت 1406 ریال صف فروش 82 میلیونی دارد
 • 10:12 - نبض بازار سهام

  وگستر با صف خرید روبروست.1962 ریال

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  ثشاهد با صف فروش روبرو شد.1587 ریال

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  صف فروش وپست مجددا جمع شد

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  ورنا با صف فروش 66 میلیونی بدون تقاضا مانده است

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  حسینا هم مثبت شد.46100 ریال

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  فایرا با صف خرید روبرو شد.7152 ریال

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  رمپنا در قیمت 7834 ریال صف فروش کم حجمی دارد

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  شخارک نوسان مثبت دارد.19651 ریال

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  لبوتان با صف خرید روبرو شد.3969 ریال

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  وزمین تنها نماد مثبت گروه بانکی است

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  شسپا تنها نماد منفی گروه نفت است

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  مفاخر رانفور و افرا نمادهای مثبت گروه رایانه هستند

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  دانا در قیمت 1728 ریال صف فروش 6 میلیونی دارد

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  حتاید و توریل نمادهای مثبت گروه حمل و نقل هستند

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  فاذر از رنج منفی در حال نزدیک شدن به صفر تابلو است.3400 ریال

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  بترانس با صف خرید روبرو شد.5576 ریال

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  ونفت صف خرید شد.3713 ریال

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  خودرو مجددا صف فروش شد

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  ولبهمن با صف خرید 3 میلیونی روبرو شد.2522 ریال

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  خکاوه متعادل شد1166 ریال

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  خساپا همچنان صف فروش 59 میلیونی دارد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  صف فروش خودرو جمع شد

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  کرمان صف خرید شد.12289 ریال

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  صف فروش 112 میلیونی خپارس جمع شد

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  تایرا صف خرید 5 میلیونی دارد.5896 ریال

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  صف فروش وپست جمع شد.1328 ریال

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری پردیس با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  خزامیا متعادل شد

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  فاذر در رنج منفی معامله می شود.3349 ریال

 • 08:55 - نبض بازار سهام

  ولساپا 2808 ریال صف فروش 15 میلیونی دارد

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  خزامیا در قیمت 1745 ریال صف فروش 28 میلیونی دارد

 • 08:50 - نبض بازار سهام

  بترانس در حداکثر قیمت عرضه و تقاضا دارد.5576 ریال

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  قاسم در قیمت 16284 ریال صف خرید 33 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  خودرو با صف فروش 67 میلیونی در قیمت 3013 ریال روبروست

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  تایرا با صف خرید 4 میلیوینی در قیمت 3896 ریال روبروست

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  حتاید در قیمت 5801 ریال صف خرید 14 میلیونی دارد

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  موگرینی: طی هفته‌ها و ماه‌های آتی می‌توان به توافق هسته‌ای خوبی دست یافت .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  ۴۰ شرکتی که از ۷۸ درصد سود تا ۴۸ درصد زیان دادند.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:15 - نبض بازار سهام

  بازار مسکن پس از تمدید.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:03 - نبض بازار سهام

  هیجان منفی در بورس تهران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

4 آذر 1393

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با سقوط 1208 واحدی به سطح 74740 رسید و 556 میلیون سهم به ارزش 3288 میلیارد ریال داد و ستد شد. فارس 113 واحد تاثیر منفی بر شاخص گذاشت و در صدر نمادهای منفی قرار گرفت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  توریل در منفی کامل معامله می شود.7673 ریال

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  وما تنها نماد مثبت و پرتقاضای گروه بیمه است

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  صف فروش سنگین ورنا بدون تقاضا مانده است

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  غمارگ در منفی کامل معامله می شود.4419 ریال

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  پترول با صف فروش 16 میلیونی حجم معاملات 10 میلیونی دارد

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  صف فروش ومعادن در قیمت 2509 ریال کم حجم است

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  بمپنا در قیمت 13547 ریال صف فروش 900 هزار تایی دارد

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  ولبهمن 2430 ریال 2.3 درصد منفی

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  بترانس به صفر تابلو نزدیک شد.5540 ریال

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  صف خرید 5 میلیونی حتاید همچنان پابرجاست

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  ثنوسا تنها نماد مثبت و پرتقاضای گروه ساختمانی است

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  حجم مبنای وبملت در حال معامله شدن است

 • 11:39 - نبض بازار سهام

  دلار:3253 تومان/ تغییر:5- تومان

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  فباهنر در قیمت 2490 ریال صف فروش 800 هزار سهمی دارد

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  غاذر در قیمت 4941 ریال با صف خرید روبرو شد

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  مداران سنگینترین صف فروش گروه رایانه را دارد

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 882 واحد سقوط کرد.75066

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  وصنعت تنها نماد مثبت گروه سرمایه گذاری است

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  لبوتان به صفر تابلو نزدیک شد.3825 ریال

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  ذوب در قیمت 2649 ریال 2.8 درصد منفی است

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمت 4431 ریال صف فروش 2 میلیونی دارد

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  سیدکو در قیمت 1618 ریال با صف فروش روبروست

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  قشکر و قشیر نمادهای مثبت قندو شکر هستند

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  وبیمه با صف فروش 1 میلیونی در قیمت 1450 ریال روبرو شد

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  کسرام تنها نماد مثبت گروه کانه غیر فلزی است

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  شکلر به حداکثر قیمت رسید.5085 ریال

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  وبانک در منفی کامل معامله می شود5116 ریال

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت پتروشیمی پردیس جهت عرضه 36،821،656عدد حق تقدم استفاده نشده با محدودیت هر دستور خرید حداکثر 50،000 عدد (بدون محدودیت نوسان) آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است تنها کارگزار معرف (ناظر) حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش می باشد و خریداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت (قابلیت معامله مجدد را ندارد). همچنین کارگزار خریدار موظف به پرداخت وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده می باشد، لذا خواهشمند است کارگزاران محترم نسبت به این موضوع دقت نمایند. مدیریت بازار

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  فارس در قیمت 12056 ریال عرضه دارد.

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:75381 افت:567 واحد

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  فملی در کف قیمت تقاضا دارد.2696 ریال

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  شنفت تنها نماد مثبت  و پرتقاضای گروه نفت است

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  رانفور تنها نماد مثبت گروه رایانه است

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  پترول بیشترین حجم صف فروش گروه شیمیایی را داراست

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  شمواد صف خرید تشکیل داد.5006 ریال

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  وبیمه در رنج منفی معامله می شود.1455 ریال

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت 1853 ریال صف خرید دارد

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  بترانس متعادل شد

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  بترانس با حجم معاملات 15 میلیونی صف فروش 4 میلیونی دارد

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1570ریال صف فروش 57 میلیونی دارد

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سیمان هگمتان با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1393/10/30،شرکت سرمایه گذاری غدیر با توجه به اعلام پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1412 ریال صف فروش 83 میلیونی را تجربه می کند

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  ختراک صف خرید شد.2986 ریال

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  سشرق در قیمت 1965 ریال با صف فروش روبروست

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  وتوشه بانوسانات منفی همراه است.4563 ریال

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  ولبهمن 2400 ریال 3.5 درصد منفیست

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  تایرا 5750 ریال 1.5 درصد منفی

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خودرو هنوز به 1 میلیون سهم نرسیده است

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  ثتران در قیمت 2702 ریال با صف فروش 2 میلیونی همراه است

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 401 واحد سقوط کرد.75547

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  کاذر در قیمت 6495 ریال صف فروش 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  صف خرید حتاید در حال سنگین شدن است

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  توریل 7700 ریال 4.6 درصد منفیست

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  وپترو در قیمت 2492 ریال صف فروش 3.5 میلیونی دارد

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  وتجارت پر حجمترین صف فروش بانکی را دارد

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  رمپنا در قیمت 8160 ریال صف فروش 20 میلیونی دارد

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 3571 ریال صف فروش 12 میلیونی دارد

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  حتاید با صف خرید 3 میلیونی در قیمت 5635 ریال روبروشد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  شپلی در رنج مثبت معامله می شود.1840 ریال

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  مداران در قیمت 2481 ریال صف فروش 2 میلیونی دارد

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  حسینا صف فروش شد

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  ولبهمن صف فروش شد

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  صف فروش خودرو 102 میلیونی است

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت لبنیات کالبر بدلیل ابهام در اطلاعات ارائه شده،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  ولساپا در قیمت 2925 ریال صف فروش 15 میلیونی دارد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت موتوژن، با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  خکاوه در قیمت 1187 ریال صف فروش 30 میلیونی دارد

 • 08:58 - نبض بازار سهام

  وساخت با صف فروش 4 میلیونی همراه است

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  قاسم همچنان صف خرید سنگین دارد

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  صف فروش خساپا 90 میلیونی است

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 3406 ریال صف فروش 17 میلیونی دارد

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای لیزینگ خودروغدیر،سیمان ایلام با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی با توجه به ارائه اطلاعات شفاف سازی،متوقف شدند. مدیریت بازار

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  وبصادر با صف فروش سنگین روبروست

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  دانا در قیمت 1747 ریال با صف فروش 2 میلیونی دارد

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  خپارس د ر قیمت 905 ریال صف فروش 122 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  حکمت در قیمت 1380 ریال صف فروش 22 میلیونی دارد

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  حتاید در قیمت 5635 ریال با صف خرید 16 میلیونی روبروست

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  دی در قیمت 1984 ریال صف فروش 11 میلیونی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 3132 ریال با صف فروش 38 میلیونی روبروست

 • 07:50 - نبض بازار سهام

  ظریف: تحریم ها باعث نمی‌شود مردم ایران از حقوق خود صرف نظر کنند .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:45 - نبض بازار سهام

  تمدید دو مرحله‌ای مذاکرات.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

3 آذر 1393

 • 23:59 - نبض بازار سهام

  چرا حقوقی ها عرضه کننده هستند ؟ واکنش بازار به سناریوهای مختلف مذکرات هسته ای چیست ؟

 • 23:44 - نبض بازار سهام

  نگاهی اجمالی به ارزش روز "وتوسم" در بخش بنیادی سایت

 • 12:32 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 559 واحدی به ارتفاع 75949 رسید و 1900 میلیون سهم به ارزش 5685 میلیارد ریال معامله شد. وبملت بیشترین تاثیر مثبت و فارس 44 واحد تاثیر منفی بر شاخص بجای گذاشتند.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  دانا با نوسانات منفی همراه شد.1790 ریال

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  متقاضیان و کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ارتباط تلفنی با ناظر بازار فرابورس ایران در ساختمان اصلی فرابورس ایران (به نشانی اتوبان حقانی غرب، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 1) و همچنین در ساختمان بورس اوراق بهادار تهران از طریق شماره تماس های ذیل و با پیش شماره (021) میسر می باشد:1) ساختمان اصلی فرابورس ایران: 42150421 و 42150422 و 42150429 و 88201263 و 882012642) ساختمان بورس اوراق بهادار تهران: 66756292 و 66756293 و 66756294 مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  مداران و مرقام نمادهای منفی رایانه ای هستند

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  خپارس با حجم معاملات 26 میلیونی صف خرید 86 میلیونی دارد

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  ولساپا در حداکثر قیمت عرضه دارد.3050 ریال

 • 12:18 - نبض بازار سهام

  والبر در دامنه منفی قرار دارد.4050 ریال

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  اعتلا نوسان منفی دارد.2350 ریال

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  رتکو 15042 ریال صف خرید کم حجمی دارد

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  خساپا در قیمتهای حداکثری معامله می شود.1669 ریال

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  شیران در قیمت 8712 ریال صف خرید 500 هزار سهمی را تجربه می کند

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  ارفع در قیمت 2826 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  وبانک ذر محدوده منفی معامله می شود.5275 ریال

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  سیدکو 1669 ریال کمی منفی است

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  صف خرید 8 میلیونی حتاید همچنان پابرجاست

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  ثشرق کمی منفی است.2265 ریال

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  خودرو 3250 ریال 2.8 درصد مثبت است

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  پدرخش در قیمت 5013 ریال صف فروش را تجربه می کند

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  خکاوه مجددا صف خرید شد.

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  تحرکات وصندوق منفی است.3719 ریال

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  خچرخش 2840 ریال 2.4 درصد مثبت است

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  کهمدا وارد روند مثبت شد.7650 ریال

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  فاذر با تحرکات مثبت همراه است3530 ریال

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  تایرا مجددا صف خرید شد 5843 ریال

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  اخابر 2827 ریال کمی مثبت است

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  بمپنا در قیمت 14080 ریال 1 درصد مثبت است

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  در گروه بانکی وپست تنها نماد منفی است

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  توریل به قیمتهای کمتر از 8000 ریال رسید

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  صف خرید سنگین خبهمن و خپارس همچنان پابرجاست

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  ولبهمن در حداکثر قیمت معامله می شود.2493 ریال

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  صف خرید ولغدر عرضه شد.

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  وبشهر در دامنه مثبت قرار دارد.2786 ریال

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  غالبر 2080 ریال 1.2 درصد مثبت است

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  پلاسک در قیمت 1591 ریال صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  کاذر در محدوده منفی قرار دارد.6680 ریال

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  ومعادن 2689 ریال 1.5 درصد مثبت است

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  بکام نوسان مثبت دارد.2301 ریال

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  وپترو 2581 ریال حدود 1 درصد منفیست

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  پارسان با نوسان منفی همراه شد.7160 ریال

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  ثنوسا در قیمت 9724 ریال صف خرید 2.7 میلیونی دارد

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  وگستر در قیمت 1971 ریال پرتقاضا ظاهر شده است

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات وبصادر به بیش از 113 میلیون سهم رسید.966 ریال 3.5 درصد مثبت

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  غپاک نوسان منفی دارد.5851 ریال

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  مرقام تنها نماد منفی گروه رایانه است

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمت 4620 ریال 3.6 درصد مثبت است

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت موتوژن پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی - عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  حسینا در قیمت 48335 ریال با صف خرید 400 هزار تایی همراه است

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  خزر 2530 ریال 3.5 درصد منفیست

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  رمپنا 8400 ریال 1.9 درصد مثبت است

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  زاگرس 20489 ریال 4.7 درصد مثبت است

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت سیمان سپاهان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی،شرکت تجارت الکترونیک پارسیان جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،شرکت محور سازان ایران خودرو جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره،متوقف خواهند شد.مدیریت بازار

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  صف خرید خودرو عرضه شد.

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  شاخص کل با رشد 661 واحدی به ارتفاع 76050 رسید

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  فارس 12600 ریال کمی منفی است

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  صف خرید شپلی در قیمت 1818 ریال بیش از 3 میلیون سهم است

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  دی در قیمت 2090 ریال با صف خرید 10 میلیونی روبروست

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  ارفع در آستانه تشکیل صف خرید است.3826 ریال

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  صف خرید خودرو عرضه شد

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 3742 ریال با صف خرید روبرو شد.

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  شخارک 19400 ریال نوسان منفی دارد

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  شاراک 7000 ریال کمی منفی است

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  فملی در قیمت 2889 ریال صف خرید 500 هزار تایی دارد

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  وتوشه در قیمت 4703 ریال با صف خرید روبروست

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  فاذر در محدوده 3 درصد مثبت معامله می شود.3580 ریال

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  دانا 1868 ریال 2.8 درصد مثبت است

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1472 ریال صف خرید 10  میلیونی دارد

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  قاسم در قیمت 14771 ریال صف خرید 36 میلیونی دارد

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  صف خرید خودرو به بیش از 5 میلیون رسید.

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  شسپا تنها نماد منفی گروه نفت است

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  توریل صف خرید شد.8108 ریال

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  وپست نیز مانند سایر نمادهای همگروه با معاملات مثبت روبرو شد

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1651 ریال صف خرید 5 میلیونی تشکیل داد

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  توریل در قیمت 8050 ریال 4.2 درصد مثبت است

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  وپست تنها نماد منفی گروه بانکی است

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  ولساپا در قیمت 3000 ریال متعادل است

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  خزامیا در قیمت 1892 ریال صف خرید 17 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  وانصار در قیمت 2967 ریال با صف خرید 12 میلیونی روبروست

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 3286 ریال صف خرید 9 میلیونی دارد

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  خپارس در قیمت 942 ریال صف خرید 220 میلیونی دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  کرمان در قیمت 12362 ریال با صف خرید سنگین روبروست

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  حتاید در قیمت 5419 ریال صف خرید 5 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:07 - نبض بازار سهام

  آینده صنعت دارو در صورت رفع تحریم ها.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:02 - نبض بازار سهام

  آغاز رایزنی های شرکت سپرده گذاری مرکزی برای ورود به بازارهای مالی اروپا.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:50 - نبض بازار سهام

  بی‌اعتنایی بورس به‌هیجان مذاکرات.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

2 آذر 1393

 • 16:13 - نبض بازار سهام

  علت صف خرید شدن بازار در میانه روز چه بود ؟

 • 12:35 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 347 واحدی به ارتفاع 75389 رسید و 1345 میلیون سهم به ارزش 4386 میلیارد ریال داد و ستد شد. وبملت بیشترین تاثیر مثبت را بجای گذاشت و فارس نماد منفی شاخص ساز شد.

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  ثاباد در قیمت 4772 ریال صف خرید 3 میلیونی را تجربه می کند

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  حتاید در قیمت 5200 ریال به تابلو بازگشت

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمت 4493 ریال با صف خرید روبروست

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  رتکو با صف فروش 1 میلیونی در قیمت 14464 ریال روبروست

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  وپارس وارد روند منفی شد.2880 ریال

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  حخزر 7510 ریال کمی منفی است

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  خساپا 1600 ریال 2.9 درصد مثبت است

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  حتاید در قیمت 5399 ریال رقابت می شود

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  ورنا 1570 ریال 2 درصد مثبت است

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  شنفت در قیمت 12900 ریال پرتقاضاست

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  مرقام و رتاپ نمادهای منفی گروه رایانه هستند

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  وانصار در قیمت 2967 ریال صف خرید 3 میلیونی را تجربه می کند

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  وپست مجددا صف فروش شد

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  پارسان و تاپیکو کمی منفی هستند

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  دانا و ملت نمادهای منفی گروه بیمه هستند

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  حسینا در رنج مثبت معامله می شود.46249 ریال

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  خمحرکه در قیمت 2620 ریال با صف خرید روبرو شد

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای ساختمانی در رنج منفی قرار دارند

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  کاذر در قیمت 6800 ریال 1.7 درصد مثبت است

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  ونفت نوسان منفی دارد.3590 ریال

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  حپترو در قیمت 3021 ریال صف خرید شد

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  وتوشه در قیمت 4529 ریال صف خرید دارد

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  حتاید در قیمت 5850 ریال رقابت می شود

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت پتروشیمی پردیس "هپدیس310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله میباشد. لازم به ذکر است که قیمت اعمال با توجه به تصویب سود نقدی (1610 ریالی)، تعدیل شده و قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در روز جاری، 1995 ریال می باشد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  ارفع 3640 ریال کمی مثبت است

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  خبهمن در قیمت 1862 ریال صف خرید 25 میلیونی را تجربه می کند

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  خودرو مجددا صف خرید شد

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.لازم به ذکر است با توجه به اعلام شرکت،افزایش سرمایه شرکت مذکور تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1393/09/30، ثبت نخواهد شد و سود نقدی تقسیمی در مجمع به حق تقدمهای حاصل از افزایش سرمایه تعلق نخواهد گرفت. مدیریت بازار

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  توریل تنها نماد منفی گروه حمل و نقل است

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت شیشه و گاز، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره،با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای تایدواترخاورمیانه،چینی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی - تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29،شرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، شرکت شهد با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/04/31،شرکت پتروشیمی پردیس پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  ومعادن در قیمت 2698 ریال 3 درصد مثبت است

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  وخارزم در قیمت 1640 ریال با صف خرید روبروست

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  صف فروش وپست جمع شد.1357 ریال

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت قند نیشابور،جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،متوقف خواهد شد.مدیریت بازار

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  وساخت در قیمت 5379 ریال صف خرید 5 میلیونی دارد

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  ثتران 2860 ریال کمی مثبت است

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  خساپا مجددا صف خرید شد

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کمباین سازی ایران به منظور بررسی بیشتر اطلاعات،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  دی در قیمت 2000 ریال با صف خرید روبرو شد

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  پترول 2569 ریال 1.4 درصد مثبت است

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  خزامیا با صف خرید 17 میلیونی در قیمت 1828 ریال ربروست

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  گروه بیمه یکدست سبز پوش شد

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  فاذر 3550 ریال 1.5 درصد مثبت است

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  وتجارت در حال تشکیل صف خرید است.1151 ریال

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  ورنا صف خرید شد.1600 ریال

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 3189 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  ولساپا در قیمت 2949 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1423 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  خساپا صف خرید شد.1616 ریال

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  دی به بیش از 2 درصد مثبت رسید.1945 ریال

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  پسهند مثبت و متعادل است.8449 ریال

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  ولساپا 2838 ریال کمی مثبت است

 • 09:27 - نبض بازار سهام

  خودرو 3110 ریال 1.4 درصد مثبت شد

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  فسرب در قیمت 1886 ریال پرتقاضاست

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  بکام در قیمت 2281 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  پارسان وارد روند مثبت شد.7186 ریال

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  خکاوه در قیمت 1197 ریال صف خرید شد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  وپست در قیمت 1357 ریال صف فروش 5 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  صف خرید خپارس 40 میلیونی شد

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  دی 1900 ریال کمی منفی است

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  خاور 999 ریال 1.4 درصد مثبت است

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  خکاوه در آستانه تشکیل صف خرید است

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  گروه خودرو در حال مثبت شدن است

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  خپارس در قیمت 910 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  خپارس 906 ریال 3.5 درصد مثبت است

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت بیسکویت گرجی، حق تقدم شرکت سرمایه گذاری البرز، با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  ونفت 3580 ریال 1.5 درصد منفیست

 • 08:53 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت 1749 ریال صف خرید 2 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:52 - نبض بازار سهام

  مذاکرات هسته‌ای؛ سناریوهای پس از شکست، پیامدهای توافق .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:50 - نبض بازار سهام

  ثنوسا در قیمت 9350 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  غمارگ در قیمت 4782 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  رمپنا در قیمت 8159 ریال متعادل است

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  قاسم در قیمت 14068 ریال صف خرید 57 میلیونی دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  وساخت با صف خرید 7.5 میلیونی روبروست.

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  تمدید تاکنون مطرح نشده/ تلاش‌ بر تفاهم سیاسی در مذاکرات است .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  تایرا با صف خرید 69 میلیونی کار خود را آغاز کرد.

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  رشد شارپی در صورت توافق و افت 15 درصدی با عدم توافق.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:22 - نبض بازار سهام

  نفت در انتظار دو اتفاق «وین».مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:04 - نبض بازار سهام

  کفه سنگین «عوامل بنیادی» در بورس تهران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

1 آذر 1393

 • 23:10 - نبض بازار سهام

  تحلیل بنیادی این حمل و نقلی در بخش تحلیل بنیادی سایت

 • 12:31 - نبض بازار سهام

  در اولین روز معاملاتی هفته شاخص کل با افت 205 واحدی به سطح 75042 رسید و 1494 میلیون سهم به ارزش 5236 میلیارد ریال داد و ستد شد. کگل بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بجای گذاشت.

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  خودرو دوباره مثبت شد.3060 ریال

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  وسینا در کف قیمت تقاضا دارد.2133 ریال

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  توریل 7600 ریال 3.8 درصد منفی

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  صف خرید 5 میلیونی تکمبا با عرضه 500 هزار سهمی همراه است

 • 12:18 - نبض بازار سهام

  صف خرید خزامیا عرضه شد

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  غالبر در محدوده 3 درصد منفی داد و ستد می شود.2029 ریال

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  آسیا صف خرید تشکیل داد.1597 ریال

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  رمپنا 8093 ریال کمی مثبت است

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  واتی در دامنه 3 درصد منفی قرار دارد.4309 ریال

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  دانا 1811 ریال 1 درصد مثبت است

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  وپارس 2930 ریال 1.2 درصد مثبت است

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  ونفت 3570 ریال کمی منفی شد

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای گروه دارو در رنج منفی قرار دارند

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  خودرو کمی منفی شد.3031 ریال

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  فباهنر صف فروش شد.2637 ریال

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  ولبهمن در قیمت 2318 ریال صف خرید 7.8 میلیونی دارد

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  شمواد در حداکثر قیمت پرتقاضاست.4462 ریال

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  پلاسک و پکویر نمادهای مثبت گروه لاستیک هستند

 • 11:39 - نبض بازار سهام

  سیستم و رانفور نمادهای مثبت گروه رایانه هستند

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  بترانس نزدیک به صفر تابلو نوسان دارد.5154 ریال

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  کرمان در قیمت 11214 ریال صف خرید 4 میلیونی را تجربه می کند

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  قپیرا و قشکر نمادهای مثبت گروه قندو شکر هستند

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  معاملات کروی در محدوده مثبت دنبال می شود.2270 ریال

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  خزامیا در قیمت 1760 ریال صف خرید 10 میلیونی دارد

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  خساپا 1550 ریال کمی منفی است

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  فلوله در محدوده مثبت نوسان دارد.1766 ریال

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  اوره سازان بورسی نوسان منفی دارند

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  ولساپا 2800 ریال کمی منفی است

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  ثباغ 3220 ریال حدود 1 درصد مثبت است

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  وپترو 2590 ریال 1.5 درصد منفیست

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  لبوتان در قیمت 3819 ریال صف فروش 200 هزار سهمی دارد

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  سیدکو نوسان منفی دارد.1681 ریال

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  خاور مثبت و متعادل است.986 ریال

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  کگل در کف قیمت تقاضا دارد.5336 ریال

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  کاذر 6700 ریال 2.5 درصد منفیست

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  صف خرید فاذر عرضه شد

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  وساخت در قیمت 5205 ریال صف خرید 2 میلیونی را تجربه می کند

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خپارس به بیش از 155 میلیون سهم رسید.891 ریال

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  وبملت 2297 ریال 1.6 درصد مثبت است

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  بکام در قیمت 2218 ریال صف خرید 1.6 میلیونی دارد

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت بیسکوئیت گرجی پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، (بدون محدودیت نوسان قیمت)با استفاده از مکانیزم تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  شپاس و شسپا نمادهای منفی گروه نفتی هستند

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  حپترو تنها نماد منفی گروه حمل و نقل است

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 75240 تغییر:7 واحد

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی حق تقدم شرکت سرمایه گذاری البرز با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی (بدون محدودیت نوسان قیمت)با استفاده از مکانیزم تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  قاسم در قیمت 13399 ریال صف خرید 41 میلیونی را تجربه می کند

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  مداران 2440 ریال 2.8 درصد منفیست

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  شنفت در مثبت کامل معامله می شود.12408 ریال

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  شخارک نوسان مثبت دارد.19600 ریال

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت بانک سینا جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه، متوقف خواهد شد. مدیریت بازار

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سیمان هگمتان با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، متوقف شد. مدیریت بازار

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  پترول 2500 ریال کمی منفی است

 • 09:55 - نبض بازار سهام خودرو 3097 ریال 1.9 درصد مثبت است
 • 09:49 - نبض بازار سهام

  ونفت در محدود 3 درصد مثبت معامله می شود.3690 ریال

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  وخارزم در صفر تابلو قرار دارد.1570 ریال

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  خپارس متعادل شد

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  صف فروش خپارس در حال جمع شدن است

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  غمارگ در قیمت 4599 ریال صف خرید 600 هزار سهمی دارد

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  پارسان و تاپیکو در محدوده منفی قرار دارند

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 3512 ریال صف خرید 3 میلیونی تشکیل داد

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  ارفع 3670 ریال 2 درصد مثبت است

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  وساپا 1373 ریال حدود 1 درصد مثبت است

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  بشهاب تنها نماد منفی گروه برقی است

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  شپلی صف خرید شد.1687 ریال

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  وبملت وتجارت و ونوین نمادهای مثبت بانکی هستند

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  صف فروش خپارس 81 میلیونی شد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  خزامیا صف خرید 11 میلیونی تشکیل داد

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  ولغدر در آستانه تشکیل صف خرید است.2409 ریال

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  ولساپا تنها نماد منفی گروه لیزینگ است

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  فشار فروش خودرو را به صفر تابلو نزدیک کرد.3040 ریال

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  صف خرید ولبهمن عرضه شد

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  تکمبا در قیمت 1408 ریال صف خرید 6 میلیونی دارد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  رتکو با صف فروش 1 میلیونی در قیمت 15066 ریال روبروست

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  ونفت در محدوده منفی معامله شد.3551 ریال

 • 08:55 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 3047 ریال متعادل است.

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت در حال برگشت است.

 • 08:53 - نبض بازار سهام

  خپارس صف فروش 77 میلیونی دارد.

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  ثشاهد با صف خرید 32 میلیونی روبروست.

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  سیدکو صف خرید 11 میلیونی دارد.

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سخت آژند و حق تقدم شرکت سرمایه گذاری غدیر با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شدند. مدیریت بازار

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای صنعتی بهشهر، سرمایه گذاری غدیر، سیمان آرتا اردبیل،‌ شهد با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شدند. مدیریت بازار

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  سبقت بورس از بازار پول.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ امروز شنبه مورخ 01/09/1393 شروع سفارشگیری در سامانه معاملات از ساعت 8:45 و شروع معاملات مطابق روال معمول، راس ساعت 9:00 خواهد بود. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  وساپا با صف خرید 1.3 میلیونی کار خود را آغاز کرد.

30 آبان 1393

29 آبان 1393

28 آبان 1393

 • 23:44 - نبض بازار سهام

  فرصت ها و تهدید های توریل بررسی شد

 • 15:48 - نبض بازار سهام

  بانک پاسارگاد ، سرآمدترین سازمان شد

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل با افت 161 واحدی به سطح 75248 رسید و 1090 میلیون سهم به ارزش 3101 میلیارد ریال معامله شد. همراه و خپارس و وبشهر 114.1 واحد تاثیر مثبت و فولاد وامید فارس و وبانک 105.3 واحد تاثیبر منفی بر شاخص گذاشتند.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  وبشهر در قیمت 2810 ریال به تابلو بازگشت

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  صف خرید فباهنر در حال عرضه است

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  وپست در منفی کامل معامله می شود.1428 ریال

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  وتوکا فسرب و فباهنر نمادهای مثبت گروه فلزات هستند

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  124 میلیون خپارس معامله شد. صف فروش 81 میلیون

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  وبیمه در قیمت 1486 ریال صف فروش کم حجمی دارد

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  ولغدر صف خرید 300 هزار سهمی دارد.2335 ریال

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  خساپا و ورنا نوسان منفی دارند

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  وبشهر در قیمت 2998 ریال رقابت می شود

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت توسعه صنایع بهشهر "هبشهر310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله می باشد. عملیات بازار مشتقه

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  صف خرید 5 میلیونی فاذر همچنان پابرجاست

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  گروه کانه فلزی یکدست قرمز پوش است

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  صف فروش خپارس 70 میلیونی شد.

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  شسپا 14301 ریال 1.2 درصد منفی است

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  ولغدر و ولبهن نمادهای مثبت لیزینگی هستند

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  خپارس  تشکیل صف فروش داد.882 ریال

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  صف خرید خزامیا 30 میلیونی شد

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  کرمان صف خرید شد.11379 ریال

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  خپارس در قیمت 918 ریالبه تابلو بازگشت

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  ونفت مثبت و متعادل است.3570 ریال

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  خودرو 3080 ریال 1.6 درصد مثبت

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت توسعه صنایع بهشهر پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  وساپا 1390 ریال 1.6 درصد مثبت است

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  خبهمن 1800 ریال کمی مثبت است

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  غبشهر در قیمت 8124 ریال صف خرید 2 میلیونی را تجربه می کند

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  خودرو 3076 ریال1.4 درصد مثبت است

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  خپارس در قیمت 710 ریال رقابت می شود

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  ثباغ ثتران و ثرود نوسان منفی دارند

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت 1656 ریال 3.8 درصد مثبت است

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت پارس خودرو با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  دانا 1860 ریال وارد روند مثبت شد.

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  شنفت با صف خرید روبرو شد.12073 ریال

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  صف خرید خزامیا 22 میلیونی شد

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  توریل تنها نماد مثبت گروه حمل و نقل است

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  ذوب نوسان منفی دارد

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  خساپا و ورنا مثبت شدند.

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  خزامیا صف خرید 8 میلیونی شد.1716 ریال

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  خزامیا در آستانه تشکیل صف خرید است.

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  توریل با صعود قیمت همراه شد.8079 ریال

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  دانا در کف قیمت تقاضای 130 هزار سهمی دارد

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  ستران نوسان مثبت دارد.7250 ریال

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  خزامیا به 1 درصد مثبت نزدیک شد.1665 ریال

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  وسینا تنها نماد مثبت بانکی است

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  حخزر در رنج مثبت معامله می شود.7521 ریال

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  خودرو مثبت شد3039 ریال

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  خراسان تنها نماد مثبت اوره ساز است

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  ورنا با رشد قیمت همراه شد.1544 ریال

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  صف خرید خکاوه در حال سنگین شدن است

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  ثباغ وارد روند مثبت شد.3250 ریال

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت صنعتی پارس مینو،جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،متوقف خواهد شد.مدیریت بازار

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای نفت سپاهان و پست بانک ایران، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره،با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.مدیریت بازار

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت قند ثابت خراسان پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی،بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  خودرو در حال بازگشت به سطح قیمتی 3000 ریال است

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  لبوتان با صف فروش 1 میلیونی روبروست

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  ثنوسا در قیمت 8646 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  ختراک در قیمت 2554 ریال صف خرید 3.6 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  خاور در قیمت 949 ریال صف خرید 45 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  ثشاهد در قیمت 1654 ریال صف خرید 35 میلیونی دارد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  خودرو 2980 ریال 1.6 درصد منفی است

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  خزامیا مثبت شد.1651 ریال

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  غمارگ در رنج مثبت معامله می شود.4330 ریال

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  شپلی 1630 ریال 2.1 درصد مثبت است

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  مرقام تنها نماد مثبت گروه رایانه است

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  صف خرید فاذر عرضه شد.2350 ریال

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  خکاوه صف خرید شد.1109 ریال

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  ونفت مجددا صف خرید شد.3581 ریال

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  وپارس و سینا نمادهای مثبت گروه بانکی هستند

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  صف خرید وتوصا عرضه شد.

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  خودرو 2990 ریال منفی است

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  لس‌آنجلس‌تایمز: احتمال یک توافق غیرمنتظره وجود دارد .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت در حال عرضه است

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای بیمه پارسیان و فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر،با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  صف خرید سیدکو عرضه شد

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  خکاوه در حداکثر قیمت 9 میلیون خریدار و 3 میلیون فروشنده دارد.

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2980 ریال خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  سیدکو صف خرید 156 میلیونی دارد.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  ونفت با صف خرید 68 میلیونی روبروست.

 • 08:06 - نبض بازار سهام

  مقامات ارشد آمریکا: پیشرفت‌هایی در مذاکرات صورت گرفته است/کری برای ارزیابی گفت‌وگوها به وین سفر می‌کند .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:54 - نبض بازار سهام

  تغییر رفتار سپرده‌گذاران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:54 - نبض بازار سهام

  قرمز پوشی 98درصد بورس.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

27 آبان 1393

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت 560 واحدی به ارتفاع 75405 رسید و 850 میلیون سهم به ارزش 3173 میلیارد ریال داد و ستد شد.فارس 122 واحد تاثیر منفی ثبت کرد و در صدر نمادهای منفی شاخص ساز قرار گرفت.

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  فاذر صف خرید شد.3389 ریال

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  کبافق وارد روند مثبت شد4270 ریال

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  فاذر وارد روند مثبت شد3280 ریال. بیش از 40 میلیون سهم تاکنون معامله شده است

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  صف خرید بمپنا به بیش از 1 میلیون سهم رسیده است

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  وپاسار مثبت شد.1780 ریال

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  وساپا 1370 ریال 2.9 درصد منفی

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  میدکو در رنج منفی نوسان دارد.4283 ریال

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  گروه کانه فلزی یکدست قرمز پوش است

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  تاپیکو در رنج 3.5 درصد منفی است.2761 ریال

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  بمپنا صف خرید شد.13908 ریال

 • 11:39 - نبض بازار سهام

  فارس در رنج 3.5 درصد منفی معامله می شود.12522 ریال

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  صف فروش کرمان در قیمت 10838 ریال بیش از 3 میلیون سهم است

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  کاذر کمی منفی است7084 ریال

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  رمپنا 8000 ریال 2.2 درصد منفیست

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  فاذر 3200 ریال 1.8 درصد منفیست

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  قاسم در قیمت 12154 ریال صف خرید 30 میلیونی دارد

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  لابسا صف خرید شد.5478 ریال

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  حکمت تنها نماد مثبت گروه بانکی است

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  فباهنر در قیمتهای حداکثری معامله می شود.2651 ریال

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  تکنو مجددا صف خرید شد.2201 ریال

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  کساپا در قیمت 2911 ریال صف فروش 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  خودرو و خساپا کمی منفی هستند

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  خکاوه با صف خرید 7 میلیونی روبروست

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  ولبهمن تنها نماد مثبت گروه لیزینگ است

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  خودرو 304 ریال 1.6 درصد منفیست

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  دانا صف فروش شد1836 ریال

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  خاور در قیمت 913 ریال با صف خرید 33 میلیونی به تابلو بازگشت

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  قطعه سازان در حال مثبت شدن  هستند

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  ختراک صف خرید شد.2526 ریال

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  لسرما در قیمت 3652 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  خزر در آستانه تشکیل صف خرید قرار گرفت

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  لبوتان در حداقل قیمت پرعرضه است.3867 ریال

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  خاور در قیمت 913 ریال با صف خرید 78 میلیونی روبروست

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت پتروشیمی پردیس "هپدیس310" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهد شد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  خکمک مجددا صف خرید شد.

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  صف خرید سنگین وتوصا بدون عرضه مانده است

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی پردیس، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، شرکت شیشه و گاز جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره،شرکت ایران یاساتایرورابر جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،متوقف خواهند شد.مدیریت بازار

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  وتوشه نزدیک به صفر تابلو نوسان مثبت دارد.4375 ریال

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو دیزل پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده،با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  خودرو 3016 ریال 2.2 درصد منفیست

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت قند مرودشت پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی،شرکت بیمه پارسیان پس از برگزاری جلسه هیات مدیره مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند.مدیریت بازار

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  ثعمرا در قیمت 2880 ریال با صف خرید 3 میلیونی همراه است

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت قند مرودشت پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی،شرکت توسعه صنایع بهشهر پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه،شرکت بیمه پارسیان پس از برگزاری جلسه هیات مدیره مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند.مدیریت بازار

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  وسینا 2180 ریال 3 درصد منفیست

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  پسهند با صف فروش روبروست.8599 ریال

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  صف خرید شپلی عرضه شد

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  وبیمه در قیمتهای حداقل معامله می شود.1540 ریال

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  ثشاهد در قیمت 1591 ریال صف خرید 49 میلیونی دارد

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  سشرق با صف فروش 1 میلیونی در قیمت 2103 ریال روبرو شد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  ثباغ 3230 ریال 3.6 درصد منفیست

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  ونیرو در قیمت 1690 ریال صف خرید 3.4 میلیونی دارد

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  تکنو صف خرید شد.2201 ریال

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  به اطلاع کلیه فعالان بازار می رساند با توجه به بازگشایی نماد معاملاتی شرکت فولاد کاویان - فوکا جهت خرید سهام از سهامداران جزء توسط سهامداران عمده شرکت به مدت سه ماه، خریداران جدید سهام باید دقت لازم داشته باشند که در مهلت تعیین شده حق فروش سهام خریداری شده را نخواهند داشت و فروش مجدد آن تائید نخواهد شد. معاونت بازار

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  وپترو نزدیک به کف قیمت معامله می شود.2550 ریال

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  رانفور تنها نماد منفی گروه رایانه است

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت 1597 ریال صف خرید 5 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  مداران در رنج مثبت متعادل است.2572 ریال

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  وبملت نوسان مثبت دارد2290 ریال

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  دانا 1880 ریال 1.7 درصد منفیست

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  خودرو کمی منفی شد.3068 ریال

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  ولساپا 2900 ریال وارد روند مثبت شد.

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  تکمبا در قیمت 1319 ریال با صف خرید 9 میلیونی روبروست

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  خکاوه در قیمت 1073 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  بکام در قیمت 2078 ریال صف خرید 2 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:53 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 3119 ریال متعادل است

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  غمارگ در قیمت 4349 ریال صف خرید 2 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  بمپنا در قیمت 13098 ریال صف خرید 500 هزار سهمی دارد

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 3444 ریال صف خرید 81 میلیونی دارد

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  سیدکو در قیمت 1622 ریال صف خرید 334 میلیونی دارد

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  ولبهمن در قیمت 2103 ریال صف خرید 24 میلیونی دارد

 • 07:57 - نبض بازار سهام

  هیچ راهی جز توسعه صنعت پتروشیمی نداریم / تقویت نقدینگی بنگاه ها، در دستور کار دولت و مجلس.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:52 - نبض بازار سهام

  بازگشت ضعیف بورس به مدار رشد.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

26 آبان 1393

 • 23:21 - نبض بازار سهام

  اما و اگر های عملکرد بانکها در بخش بنیادی سایت

 • 12:31 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 35 واحدی به ارتفاع 75966 رسید و 2495 میلیون سهم به ارزش 6502 میلیارد ریال معامله شد. ومعادن بیشترین تاثیر منفی را بجای گذاشت و وبملت تاثیر گذارترین نماد مثبت بازار بود.

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  ذوب 2800 ریال کمی مثبت است

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  خمحرکه در محدوده منفی معامله می شود2490 ریال

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پذیره نویسی سهام در دست انتشار شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (سهامی عام در شرف تأسیس)، در نماد معاملاتی "وآرمان1" از طریق شبکه کارگزاری فرابورس ایران به اتمام رسید. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  وپارس کمی منفی است.2940 ریال

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  فباهتر در رنج منفی نوسان دارد.2531 ریال

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  واتی 4600 ریال کمی مثبت است

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  دانا از رنج منفی به محدوده 3 درصد  مثبت رسید.1940 ریال

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  فارس 12650 ریال 2.7 درصد منفی

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  ثباغ ثتران و ثرود نوسان منفی دارند

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  مرقام تنها نماد منفی گروه رایانه است

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  غشاذر در رنج 3 درصد مثبت معامله می شود

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  غمینو در حداکثر قیمت تقاضا دارد. 7906ریال

 • 11:39 - نبض بازار سهام

  فملی 2700 ریال 3.5 درصد منفیست

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  وبیمه در رنج مثبت معامله می شود1586 ریال

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  وپترو در رنج منفی نوسان دارد.2621 ریال

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  کنیلو با صف خرید روبروست.2712 ریال

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  کبافق 4260 ریال 2.4 درصد مثبت است

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  سفارس در حال افزایش قیمت است.3136 ریال

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  خبهمن نوسان مثبت دارد.1806 ریال

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  رمپنا 8195 ریال کمی مثبت است

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  سشرق در قیمت 2239 ریال به تابلو بازگشت

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  گروه بیمه یکدست قرمز است

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  کفرا  صف خرید شد.16163 ریال

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  شاخص کل215 واحد رشد کرد.76146

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  صف خرید خزامیا عرضه شد

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 5 درصد، امروز دوشنبه مورخ 1393/08/26 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  لبوتان تنها نماد منفی گروه ماشین آلات است

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  وساپا در رنج مثبت معامله می شود.1409 ریال

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  598 هزار سهم سیدکو معامله شد

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  دکوثر در دامنه منفی قرار دارد.5390 ریال

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  گروه رایانه سبز پوش است

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  پسهند در قیمتهای حداکثری معامله می شود9015 ریال

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  وخارزم 1601 ریال 1.1 درصد مثبت

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  صف خرید ولغدر عرضه شد

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت موتوژن، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی - عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره،حق تقدم استفاده نشده شرکت چرخشگر با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی،متوقف خواهند شد.مدیریت بازار

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  کرمان در قیمت 11184 ریال با صف فروش روبروست

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سیمان شرق پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس؛ پیرو پیام قبلی این مدیریت، به اطلاع می رساند؛ با توجه به عدم تأیید بخشی از سفارشهای خرید بالاتر از سقف مجاز خرید سهام در دست انتشار شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (سهامی عام در شرف تأسیس) در نماد "وآرمان1"، ضریب تسهیم به نسبت کلیه سفارش های خرید عدد 1 (یک) اعلام می گردد.2- حجم هر سفارش خرید با در نظر گرفتن محدودیت خرید برای پذیره نویسان حقیقی حداقل 10،000 سهم و حداکثر 30،000 سهم و برای پذیره نویسان حقوقی حداقل 10،000 سهم و حداکثر 100،000 سهم می باشد. پذیره نویسی سهام بیشتر از حداکثر تعیین شده در این بند منوط به اخذ مجوز از نمایندگان هیأت مؤسس می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  حسینا تنها نماد مثبت گروه حمل و نقل است

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  خکاوه در قیمت 1037 ریال با صف خرید 4 میلیونی روبروست

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  خساپا 1571 ریال 3.3 درصد مثبت است

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  ولغدر در قیمت 2322 ریال صف خرید 2 میلیونی را تجربه می کند

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  فایرا در قیمت 7098 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  صف خرید خزامیا توسط حقوقی عرضه شد

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  ثشاهد در قیمت 1530 ریال صف خرید 18 میلیونی را تجربه می کند

   

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  ومعادن در دامنه 2 درصد منفی معامله می شود.2755 ریال

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (ومدکو21) امروز دوشنبه مورخ 26/08/1393، پس از پرداخت سود علی الحساب ماهانه اوراق آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  کاذر نوسان مثبت دارد.7249 ریال

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  وسینا در قیمت 2262 ریال صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  حکمت در قیمت 1377 ربال صف خرید 890 هزار سهمی دارد

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  بکام در قیمت 2005 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  صف خرید خزامیا در حال سنگین شدن است

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  توریل 8200 ریال در محدوده مثبت قرار دارد

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  خجرخش صف خرید شد.2994 ریال

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  پدرخش در قیمت 5138 ریال با صف فروش روبروست

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  وتوشه با صف خرید روبرو شد.4356 ریال

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  وساپا در آستانه تشکیل صف خرید است.1433 ریال

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  ولصنم کمی منفی شد.2316 ریال

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  صف خرید 6 میلیونی تکمبا بدون عرضه مانده است

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  بسویچ در قیمت 3990 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  خودرو 3140 ریال 2.1 درصد مثبت است

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  پترول مثبت و متعادل است.2633 ریال

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  وپاسار در رنج 3 درصد مثبت معامله می شود.1819 ریال

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  خزر در قیمت 2535 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت بین المللی توسعه ساختمان با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  خزامیا صف خرید شد.1623 ریال

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1569 ریال صف خرید 2 میلیونی تشکیل داد

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  خزامیا 1600 ر یال 2.5 درصد مثبت است

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  رتکو در قیمت 16071 ریال صف خرید 200 هزار سهمی دارد

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر، حق تقدم شرکت نفت بهران،با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  ثباغ متعادل شد

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 3129 ریال متعادل است

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  غمارگ در قیمت 4191 ریال پر تقاضاست

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  ثباغ در قیمت 3427 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 3283 ریال عرضه و تقاضای میلیونی دارد

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت 1557 ریال صف خرید 9 میلیونی دارد

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  سیدکو در قیمت 1560 ریال صف خرید 408 میلیونی دارد

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 3312 ریال صف خرید 30 میلیونی دارد

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  قاسم در قیمت 11576 ریال صف خرید 51 میلیونی دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  ولبهمن در قیمت 2003 ریال صف خرید سنگینی را تجربه می کند

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  آخرین خیز کنگره به سوی میز مذاکرات/۲ استماع با موضوع ایران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  سیمان خوزستان هفته بعد عرضه اولیه می شود/معارفه چهارشنبه.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  مداران در قیمت 2519 ریال صف خرید 47 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:26 - نبض بازار سهام

  کدهای بورسی از هفت میلیون و 760 هزار گذشت/ حضور 278 سرمایه گذار خارجی در بورس ایران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:03 - نبض بازار سهام

  وزیر خارجه آلمان: اکنون بهترین زمان برای توافق نهایی است  .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:57 - نبض بازار سهام

  بورس تهران بر سر دوراهی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

25 آبان 1393

 • 23:29 - نبض بازار سهام

  سیدکو چقدر می ارزد ؟

 • 12:33 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت 17 واحدی به سطح 75929 رسید و 1241 میلیون سهم به ارزش 3642 میلیارد ریال معامله شد. وپاسار 56 واحد تاثیر مثبت و تاپیکو 30 واحد تاثیر منفی بر شاخص گذاشتند.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  خزامیا 1580 ریال کمی منفی است

 • 12:28 - نبض بازار سهام

  وتوشه در قیمت 4253 ریال صف خرید تشکیل د اد

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  حجم مبنای مداران هنوز معامله نشده است

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  صف فروش کرمان جمع شد

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1518 ریال با صف خرید 1 میلیونی همراه است

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  بکام در قیمت 1950 ریال صف خرید 900 هزار سهمی دارد

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  کروی و کاما نمادهای مثبت کانه فلزی هستند

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ لازم است تا سفارش های خرید وارد شده در پذیره نویسی سهام در دست انتشار شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (سهامی عام در شرف تأسیس) در نماد وآرمان1 به صورت "معتبر تا لغو" وارد گردد.همچنین، یادآور می گردد خریداران می بایست تنها مبلغ اسمی 1،000 ریال را به حساب مربوطه ای که کارگزار خریدار اعلام می نماید در پذیره نویسی پرداخت نمایند و یک نسخه از فیش واریز وجه را به همراه نسخه دوم فرم تکمیل شده "برگ تعهد خرید سهام" به عنوان رسید دریافت نمایند. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  کساپا در قیمت 3031 ریال صف خرید 500 هزار سهمی دارد

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  خکاوه 1009 ریال 3.1 درصد مثبت است

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  فایرا با رشد 52 درصدی در قیمت 6864 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  وتوصا با صف خرید 20 میلیونی با عرضه کم حجمی روبروست

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  رکیش نزدیک به صفر تابلو نوسان مثبت دارد

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، سهمیه درنظر گرفته شده برای هر یک از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مطابق اطلاعیه منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران می باشد. مدیران صندوقهای فوق مجاز به تخصیص از کدهای گروهی خریداری شده توسط کارگزاران به این صندوقها نمی باشند و خرید بیش از سهمیه فوق ابطال خواهد شد. مدیریت بازار

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  گروه لیزینگ یکدست قرمز پوش است

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  نمادهای روغنی گروه غذایی با تقاضای خریداران روبرو هستند

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  خفناور در قیمت 8550 ریال رشد 28 درصدی را تجربه می کند

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  پارسان به صفر تابلو نزدیک شد.7362 ریال

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  10 میلیون سهام دانا معامله شد

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  حودرو 3070 ریال حدود 1 درصد مثبت است

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  وبصادر و وانصار نوسان منفی دارند

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  پلاسک و پکرمان نمادهای منفی گروه لاستیک هستند

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  شیران در رنج 3 درصد منفی معامله می شود

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  تاپبکو 2825 ریال 2.9 درصد منفی

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  400 میلیون سیدکو در قیمت 1500 ریال معامله شد.

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  وسینا مثبت و متعادل است.2187 ریال

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  غبشهر در قیمت 7888 ریال صف خرید 400 هزار سهمی دارد

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  امروز یکشنبه مورخ 25/08/1393 در ادامه فرایند عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (نماد معاملاتی سیدکو)، تعداد 80 میلیون سهم از سهام جهت عرضه به مشتریان بر خط با همان شرایط عرضه اولیه، عرضه می شود. 1.کارگزاران می بایست دسترسی مشتریان بر خط خود را رأس ساعت 11:15 فعال نمایند. 2.نماد معاملاتی سیدکو رأس ساعت 11:15 صرفاً جهت خرید توسط مشتریان بر خط، بازگشایی خواهد شد.3.کلیه درخواستهای خرید وارد شده توسط مشتریان بر خط جهت عرضه اولیه، می بایست به قیمت کشف شده (قیمت 500ر1 ریال) باشد. بدیهی است رقابت در خرید سهام بر اساساولویت زمانی ورود سفارش خواهد بود.سهمیه درنظر گرفته شده برای هر یک از مشتریان بر خط حداکثر 000ر4 سهم می باشد. خرید بیش از سهمیه مجاز منجر به ابطال کلیه خریدهای صورت گرفته توسط هر مشتری بر خط می گردد. مدیریت بازار

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  فملی در کف قیمت عرضه دارد.2707 ریال

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  مداران تنها نماد مثبت و پرتقاضا در گروه رایانه است

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  قنقش و قشرین نمادهای مثبت گروه قند و شکر هستند

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  دکوثر 5400 ریال 1.7 درصد منفیست

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  بیش از 8 میلیون سهم وساخت معامله شد

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  وغدیر در قیمت 3321 ریال نوسان منفی دارد

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت  3068 ریال کمی مثبت است

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  ثباغ در قیمت 3264 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، سهمیه هر کد معاملاتی مشتری برخط در عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (نماد معاملاتی سیدکو) از 500ر5 به 000ر4 سهم کاهش می یابد.خرید بیش از سهمیه مجاز منجر به ابطال کلیه خریدهای صورت گرفته توسط هر مشتری بر خط می گردد.لازم است مشتریان بر خط نسبت به این موضوع دقت لازم نمایند. مدیریت بازار

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت آلومینیوم ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت نفت بهران، با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  خزامیا 1556 ریال 2.2 درصد منفی

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  ونفت با حجم معاملات 11 میلیونی صف خرید 7 میلیونی دارد

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  مداران با صف خرید 17 میلیونی با عرضه کم حجمی روبروست

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  ستران نوسان منفی دارد.4421 ریال

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  ولغدر و ولساپا در رنج منفی نوسان دارند

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  ثرود در قیمت 4319 ریال با صف خرید همراه است

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  خساپا 1500 ریال کمی مثبت است

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکتهای نفت سپاهان،کارخانجات تولیدی شیشه رازی، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره،شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،متوقف خواهند شد.مدیریت بازار

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  ثاخت در قیمت 1914 ریال صف خرید 22 میلیونی دارد

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  رمپنا 8160 ریال کمی منفی است

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  حسینا تنها نماد منفی گروه حمل  و نقل است

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  والبر در مثبت کامل معامله می شود.4328 ریال

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  کاذر نوسان منفی دارد.7255 ریال

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 156 واحد صعود کرد.76102

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  فباهنر در قیمت 2620 ریال 3.5 درصد مثبت است

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  ولساپا در صفر تابلو قرار دارد.2860 ریال

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  لبوتان در قیمت 4048 ریال صف خرید 600 هزار سهمی را تجریه می کند

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  رتاپ و رانفور نمادهای منفی گروه رایانه هستند

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور1)، پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 25/08/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  مداران در قیمت 2462 ریال با صف خرید 16 میلیونی  به تابلو بازگشت

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  خزر در قیمت 2438 ریال صف خرید 600 هزار سهمی دارد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  وپاسار صف خرید شد

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  گروه بانک یکدست سبز پوش است

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  ورنا در آستانه تشکیل صف خرید است.1518 ریال

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  پتایر در مثبت کامل معامله می شود.4744 ریال

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  گروه خودرو با حمایت خریداران در حال مثبت شدن است

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  رتکو در قیمت 15455 ریال صف خرید کم حجمی دارد

 • 09:27 - نبض بازار سهام

  خودرو 3100 ریال 1.8 درصد مثبت است

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت داده پردازی ایران، با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  تکمبا صف خرید تشکیل  داد.1256 ریال

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  ثتران به حداکثر قیمت نزدیک شد.2940 ریال

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  وساپا 1360 ریال حدود 1 درصد مثبت است

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  وساخت صف خرید شد.5242 ریال

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  ارفع نوسان منفی دارد.3733 ریال

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای نیرو کلر،درخشان تهران،داده پردازی ایران، با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  ثباغ صف خرید شد.3264 ریال

 • 08:59 - نبض بازار سهام

  خساپا در قیمت 1500 ریال متعادل است

 • 08:57 - نبض بازار سهام

  قاسم در قیمت 11025 ریال صف خرید 35 میلیونی دارد

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  دانا در قیمت 1885 ریال صف خرید 5 میلیونی دارد

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 3157 ریال صف خرید 18 میلیونی دارد

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  لبوتان در قیمت 4048 ریال با صف خرید روبروست

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 3185 ریال صف خرید 14 میلیونی دارد

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2967 ریال متعادل است

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  ولبهمن در قیمت 1908 ریال صف خرید 19 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  بازپس‌‌گیری شرکت‌های پتروشیمی که به غلط واگذار شدند ممکن نیست .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  مداران در قیمت 2462 ریال صف خرید 16 میلیونی دارد

 • 08:28 - نبض بازار سهام

  جزئیات عرضه اولیه ۴۰۰ میلیون سهم سیدکو اعلام شد.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:09 - نبض بازار سهام

  سه پیام حسگر بازار مسکن.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:04 - نبض بازار سهام

  هیجان منفی معامله‌گران در بورس.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

24 آبان 1393

 • 23:55 - نبض بازار سهام

  بیان فرصت ها و تهدید های یک سهم پتروشیمی

 • 12:32 - نبض بازار سهام

  در اولین روز معاملاتی هفته شاخص کل با سقوط 642 واحدی به سطح 75946 رسید و 1826 میلیون سهم به ارزش 4586 میلیارد ریال معامله شد. وبملت اولین شاخص ساز منفی شد.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  مداران همچنان بدون معامله در وضعیت مجاز محفوظ قرار دارد

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  صف فروش ولغدر در حال جمع آوریست

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  بالاس نوسان مثبت دارد.1170 ریال

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  صف خرید تکمبا عرضه شد

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  سفارس در قیمت 3054 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  وبانک در قیمت 5680 ریال 3.1 درصد مثبت است

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  وغدبر در رنج منفی نوسان دارد.3309 ریال

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  خساپا با صف فروش 2 میلیونی همراه است

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  کگل در حداقل قیمت خریدار دارد.5415 ریال

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  خودرو مجددا به صف فروش نزدیک شد

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  گروه لاستیک به استثنای پلاسک معاملات مثبتی را دنبال می کند

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  شپدیس در میان اوره سازان بورسی مثبت معامله می شود

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  خکاوه در قیمت 975 ریال با صف فروش روبروست

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  حکمت تنها نماد مثبت گروه بانک است

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  میهن تنها نماد منفی گروه بیمه است

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  آکنتور در حداقل قیمت عرضه دارد.11315 ریال

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  توریل نوسان منفی دارد.8225 ریال

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  صف فروش وبیمه 2.8 میلیون سهمی است

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  والبر در قیمت 4255 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  پکویر و پتایر صف حرید کم حجمی دارند

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  وساخت صف خرید تشکیل داد.5139 ریال

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  شکربن در قیمت 3524 ریال صف فروش 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  غمارگ در قیمت 3963 ریال صف خرید 300 هزار سهمی دارد

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  صف خرید دانا به بیش از 5 میلیون سهم رسید

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  وساخت در رنج 3 درصد مثبت معامله می شود.5129 ریال

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  حتوکا تنها نماد مثبت گروه حمل و نقل است

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  دانا در حال رسیدن به حداکثر قیمت است.1868 ریال

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  مداران در قیمت 2462 ریال صف خرید 25 میلیونی دارد

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  فاسمین در صفر تابلو قرار دارد. 3809 ریال

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  ولبهمن در قیمت 1818 ریال صف خرید 54 میلیونی را تجربه می کند

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  غبشهر در قیمت 7665 ریال صف خرید 1.6 میلیونی دارد

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  خچرخش وارد روند مثبت شد.2930 ریال

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  خزر صف خرید شد.2399 ریال

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  واتی در کف قیمت تقاضا دارد.4682 ریال

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 0798/الف/93 مورخ 20/08/1393 این شرکت، از فردا یکشنبه مورخ 25/08/1393 تعداد 1،408،701،413 سهم از سهام در دست انتشار شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (سهامی عام در شرف تأسیس) در نماد وآرمان1 به قیمت هر سهم 1،000 ریال از طریق شبکه کارگزاری فرابورس ایران پذیره نویسی می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه فرمائید. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  خچرخش به صفر تابلو نزدیک شد

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  ثباغ با صف خرید روبرو  شد.3198 ریال

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  صف خرید تکمبا 2 میلیونی است.1243 ریال

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  خودرو 3080 ریال 2.5 درصد منفیست

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  رتکو در قیمت 15021 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  فملی در رنج 3 درصد منفی معامله می شود2743 ریال

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  صف فروش وساپا جمع شد

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  ستران در مثبت کامل معامله می شود.4560 ریال

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  نمادهای گروه ساختمانی در حال مثبت شدن هستند

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  کساپا در قیمت 2942 ریال با صف خرید روبروست

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت عرضه شد

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  صف فروش ثفارس جمع شد

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سامان گستر اصفهان با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت کی بی سی در نماد "کی بی سیح1" امروز شنبه مورخ 24/08/1393، نماد معاملاتی مذکور (کی بی سیح1) در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 24/08/1393 متوقف می گردد.

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، روز یکشنبه مورخ 25/08/1393 تعداد 400 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به عنوان 481 امین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فهرست نرخ‌های بازار دوم در نماد "سیدکو" عرضه خواهد شد. معاونت بازار

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1346 ریال صف فروش 18 میلیونی دارد

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  رکیش مثبت شد.5599 ریال

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  ولساپا در قیمت 2893 ریال صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  قاسم صف خرید 35 میلیونی دارد

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  به اطلاع کلیه فعالان بازار می رساند با توجه به بازگشایی نماد معاملاتی شرکت فولاد کاویان - فوکا جهت خرید سهام از سهامداران جزء توسط سهامداران عمده شرکت به مدت سه ماه، خریداران جدید سهام باید دقت لازم داشته باشند که در مهلت تعیین شده حق فروش سهام خریداری شده را نخواهند داشت و فروش مجدد آن تائید نخواهد شد. معاونت بازار

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 3080 ریال صف خرید 7 میلیونی دارد

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  تکمبا صف خرید شد.1243 ریال

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  خساپا 1500 ریال 3.2 درصد منفیست

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  لبوتان در قیمت 3922 ریال صف خرید 670 هزار سهمی دارد

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان، با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/06/31، شرکت داده پردازی ایران با توجه تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.مدیریت بازار

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای درخشان تهران،گروه صنعتی بارز با توجه تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت نیروکلر پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  تکمبا وارد روند مثبت شد1199 ریال

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  ورنا در کف قیمت تقاضا دارد.1459 ریال

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  فارس 13004 ریال کمی منفی است

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  پاکشو در قیمت 9414 ریال صف فروش کم حجمی دارد

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  خزامیا در قیمت 1556 ریال صف فروش 22 میلیونی دارد

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  کاما تنها نماد مثبت گروه کانه فلزی است

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی ممسنی (ممسنی1)، جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 26/08/1393، در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 24/08/1393 متوقف می گردد. همچنین در خصوص درخواستهای مشمول معاملات عمده، با توجه ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضی است کارگزاران محترم مهلت زمانی مورد نیاز جهت استعلام مذکور را مد نظر قرار دهند. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 481 واحد سقوط کرد.76108

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  کاذر کمی مثبت است.7442 ریال

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  ونفت صف خرید تشکیل داد.3075 ریال

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  صف فروش خودرو جمع شد. حقوقی 17 میلیون سهم خریداری کرد

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  ولغدر و ولصنم با صف فروش ربرو هستند

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  غالبر صف فروش 700 هزار سهمی در قیمت 2113 ریال دارد

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  پترول صف فروش 1.5 میلیونی دارد.2508 ریال

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت بانک پاسارگاد آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  تکمبا در کف قیمت معامله می شود.1149 ریال

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  خودرو و سایپا به صف فروش رسیدند.

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  بیشتر نمادهای گروه قندی در رنج های مثبت معامله می شوند.

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت بانک پاسارگاد به منظور بررسی بیشتر اطلاعات، متوقف شد. مدیریت بازار

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  وتجارت در حداقل قیمت خریدار کم حجمی دارد.

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  وساپا در حداقل قیمت معامله می شود.

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  خزامیا صف فروش 17 میلیونی دارد.

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  وساخت در قیمت 5079 ریال متعادل است.

 • 08:55 - نبض بازار سهام

  صف خرید کاذر در حال برگشت است.

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  ثنوسا صف خرید 3 میلیونی دارد.

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  خودرو در حداقل قیمت 2 میلیون فروشنده و 9 میلیون خریدار دارد.

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  صف فروش سایپا در حال برگشت است.

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  فاذر صف خرید 21 میلیونی دارد.

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  خودرو صف فروش 7 میلیونی دارد.

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  وساپا صف فروش 5 میلیونی دارد.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  اعتلا با صف خرید 1 میلیونی روبروست.

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  ولبهمن با صف خرید 74 میلیونی روبروست.

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  قاسم سهم تازه وارد فرابورسی صف خرید 100 میلیونی دارد.

 • 08:25 - نبض بازار سهام

  تداوم رشد اقتصاد در گرو خودروسازي؟.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:18 - نبض بازار سهام

  پاسخ یک مسئول به دو شایعه "وپترو" و "پلوله".مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:58 - نبض بازار سهام

  گام دیگر بازار سرمایه برای بین المللی شدن/تسهیل تجارت خارجی با عضویت در IEU.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:52 - نبض بازار سهام

  بزرگ‌ترین ریزش نفت در یک هفته.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 07:49 - نبض بازار سهام

  بورس میان اشتیاق و تردید.مشروح خبردر بخش اخبار برگزیده سایت.

23 آبان 1393

22 آبان 1393

21 آبان 1393

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت 118 واحدی به سطح 76589 رسید و 1399 میلیون سهم به ارزش 4814 میلیارد ریال داد و ستد شد. وپاسار بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص برجای گذاشت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  فولاد 2550 ریال 1.5 درصد منفیست

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  دانا مجددا به صف خرید نزدیک شد

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  صف فروش خاور جمع شد

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  خزامیا با صف فروش 9 میلیونی در قیمت 1592 ریال روبروست

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  صف خرید ولغدر عرضه شده است

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  وپاسار در کف قیمت معامله می شود.1746 ریال

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  وساپا با صف فروش روبرو شد

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  خودرو به بیش از 2 درصد منفی رسید

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  رمپنا 8400 ریال کمی مثبت است

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  وتوصا وبهمن و وملت نمادهای مثبت سرمایه گذاری هستند

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  وبیمه 1620 ریال کمی مثبت است

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  بالاس مجددا صف خرید شد

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  حتوکا در قیمت 3225 ریال با صف خرید روبروست

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  گروه بیمه سبز پوش است

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت 1415 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  18 میلیون سهام قاسم بین معامله گران داد و ستد شد

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  صف خرید فلوله عرضه شد

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ تعداد 9،000،000 سهم شرکت قاسم ایران (سهامی عام) در نماد "قاسم1" رأس ساعت 11:30 دقیقه به قیمت کشف شده (قیمت 10،000 ریال) با سهمیه در نظر گرفته شده برای هر یک از معامله گران بر خط (آنلاین) حداکثر 350 سهم صرفاً جهت خرید توسط معامله گران بر خط (آنلاین)، بازگشایی خواهد شد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1500 ریال 1.5 درصد مثبت است

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  قاسم در قیمت 10000 ریال کشف قیمت شد

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  مفاخر و افرا نمادهای مثبت گروه رایانه هستند

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  کرازی در قیمت 5430 ریال پرتقاضاست

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  سفارس در قیمت 2953 ریال با صف خرید روبروست

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  خودرو خساپا خبهمن و خزامیا در محدوده منفی معامله می شوند

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  ولغدر با حجم معاملات 6.8 میلیونی در قیمت 2320 ریال با صف خرید روبروست

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  وبانک در قیمت 5512 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  کپشیر صف خرید شد.8831 ریال

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  غالبر مثبت و متعادل است.2195 ریال

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:76784 تغییر:+76

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  دکوثر 5700 ریال 2.3 درصد منفی است

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  شپلی 1405 ریال 3.2 درصد مثبت است

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  کساوه و کهرام نمادهای پرتقاضای گروه کاشی هستند

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (ومدکو21)، به منظور پرداخت سود علی الحساب ماهانه اوراق در تاریخ 25/08/1393 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 21/08/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، پیرو پیام قبلی این مدیریت مجددا تأکید می گردد؛ سهمیه درنظر گرفته شده برای هر یک از ایستگاه های کاری معمولی هر کارگزاری حداکثر 7،000 سهم می باشد. خرید بیش از سهمیه مجاز منجر به ابطال کل خرید کارگزاری می گردد. همچنین با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت قاسم ایران (سهامی عام) در بازار دوم فرابورس ایران و عدم شمولیت مفاد ابلاغیه شماره 12020028 موضوع نامه شماره 229025/121 مورخ 23/04/1392 مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این شرکت، صندوق های سرمایه گذاری (اعم از مشترک و قابل معامله)، هیچ گونه سهمیه ای جهت خرید سهام ندارند. مقتضی است آن دسته از صندوق های مذکور که دارای ایستگاه معاملاتی مجزا می باشند، نمی بایست از ایستگاه معاملاتی خود جهت ثبت سفارش خرید در نماد معاملاتی مذکور استفاده نمایند. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت بانک پاسارگاد جهت عرضه 358،872،661عدد حق تقدم استفاده نشده با محدودیت هر دستور خرید حداکثر 100،000 عدد (بدون محدودیت نوسان) آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است تنها کارگزار معرف (ناظر) حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش می باشد و خریداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت (قابلیت معامله مجدد را ندارد). همچنین کارگزار خریدار موظف به پرداخت وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده می باشد، لذا خواهشمند است کارگزاران محترم نسبت به این موضوع دقت نمایند. مدیریت بازار

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، پیرو پیام قبلی این مدیریت؛ مجدداً تأکید می گردد، با توجه به عرضه اولیه سهام شرکت قاسم ایران (سهامی عام) در نماد معاملاتی "قاسم1" ، مقتضی است تا اطلاع ثانوی هر گونه دسترسی معامله گران بر خط در نماد "قاسم1" مسدود گردد. هر گونه مسئولیت ناشی از عدم مسدود بودن دسترسی معامله گران برخط هر کارگزاری بر عهده آن کارگزاری خواهد بود. بدیهی است پس از فرآیند کشف قیمت توسط ایستگاههای کاری کارگزاران و اعلام ناظر بازار طی پیام ناظر، می بایست دسترسی معامله گران بر خط (آنلاین) توسط کارگزاران فعال گردد. بدیهی است تا قبل از زمانی که متعاقباً توسط پیام ناظر بازار اعلام خواهد شد، دسترسی معامله گران بر خط (آنلاین) نمی بایست فعال باشد. همچنین سهمیه در نظر گرفته شده برای هر معامله گر بر خط‌ (آنلاین) نیز متعاقباً اعلام می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  وزمین و حکمت نمادهای مثبت بانکی هستند

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی بانک گردشگری در نماد "وگردش1" و حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور در نماد "وگردشح1" با توجه به تغییر با اهمیت پیش بینی سال 94، متوقف گردید. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  وساخت در قیمت 4956 ریال صف خرید 2.4 میلیونی دارد

 • 10:14 - نبض بازار سهام

   با وجود عرضه 1.5 میلیونی حقوقی، صف خرید دانا در حال سنگین شدن است

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 2962 ریال صف خرید 21 میلیونی دارد

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  شنفت تنها نماد منفی گروه نفتی است

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  تاپیکو در قیمت 2960 ریال حدود 1 درصد مثبت است

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  گروه حمل ونقل یکدست سبز است

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت قند ثابت خراسان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی،شرکت قند مرودشت جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی-عمومی فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه، شرکت بیسکویت گرجی جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،شرکت ایران خودرو دیزل جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت،حق تقدم شرکت معدنی دماوند با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.مدیریت بازار

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  صف خرید ولساپا در قیمت 2783 ریال صف خرید 40 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  خکاوه در قیمت 1021 ریال صف خرید 9 میلیونی دارد

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  ثباغ پر حجمترین صف خرید گروه ساختمانی را دارد

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  دانا صف خرید شد.1806 ریال

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  به اطلاع کلیه سهامداران شرکت فولاد کاویان(سهامی عام) می رساند با توجه به مصوبه هیات پذیرش اوراق بهادار مبنی بر لغو پذیرش شرکت مذکور از لیست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و انتقال به شرکت فرابورس ایران، با توجه به تعهدات سهامداران عمده شرکت، نماد معاملاتی فوکا1 از امروز چهارشنبه مورخ 1393/08/21 به مدت سه ماه، به شرح ذیل آماده انجام معامله می باشد:1-آندسته از سهامداران فعلی شرکت که تمایل به فروش سهام را دارند می توانند در مدت فوق نسبت به فروش سهام خود به قیمت 200ر3 ریال ،مصوب هیات پذیرش، به سهامدار عمده شرکت اقدام نمایند.2-خریداران جدید سهام در مهلت تعیین شده حق فروش سهام خریداری شده را نخواهند داشت و فروش مجدد آن تائید نخواهد شد.لازم بذکرست پس از مهلت اعلام شده شرکت از لیست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس ایران، منتقل خواهد شد. معاونت بازار

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به عرضه اولیه سهام شرکت قاسم ایران (سهامی عام) در نماد معاملاتی "قاسم1" ، مقتضی است تا اطلاع ثانوی هر گونه دسترسی معامله گران بر خط در نماد "قاسم1" مسدود گردد. هر گونه مسئولیت ناشی از عدم مسدود بودن دسترسی معامله گران برخط هر کارگزاری بر عهده آن کارگزاری خواهد بود. بدیهی است پس از فرآیند کشف قیمت توسط ایستگاههای کاری کارگزاران و اعلام ناظر بازار طی پیام ناظر، می بایست دسترسی معامله گران بر خط (آنلاین) توسط کارگزاران فعال گردد. بدیهی است تا قبل از زمانی که متعاقباً توسط پیام ناظر بازار اعلام خواهد شد، دسترسی معامله گران بر خط (آنلاین) نمی بایست فعال باشد. همچنین سهمیه در نظر گرفته شده برای هر معامله گر بر خط‌ (آنلاین) نیز متعاقباً اعلام می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  ولغدر در قیمت 2320 ریال صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  پترول در قیمت 2656 ریال صف خرید 4.5 میلیونی دارد

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  ورنا با حجم معامله 33 میلیونی صف خرید 3 میلیونی دارد.1530 ریال

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  کاذر 7397 ریال صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  ارفع 3850 ریال کمی منفی است

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 2957 ریال صف خرید 9 میلیونی دارد

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  خزامیا نوسان مثبت دارد.1659 ریال

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  وملت در قیمت 835 ریال صف خرید 4.5 میلیونی دارد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  خودرو 3210 ریال کمی مثبت شد

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  پکویر و پلاسک نمادهای مثبت لاستیکی هستند

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  فلوله در مثبت کامل معامله می شود.1951 ریال

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  تکمبا در قیمت 1196 ریال صف خرید 11 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  صف خرید خچرخش در حال سنگین شدن است

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  خودرو 3170 ریال 1.1 درصد منفیست

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  پارسان در محدوده مثبت نوسان دارد.7498 ریال

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  لبوتان در قیمت 3773 ریال صف خرید 800 هزار سهمی دارد

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  ثاباد در قیمت 3634 ریال صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  مقاومت سکه در مرز 900 هزار.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 140 تومان متعادل است

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  آغاز عرضه های اولیه در بازار سهام /حضور اروپایی ها در بورس تهران / تغییر شکل در واگذاری سهام عدالت .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  ولبهمن سهم تازه وارد فرابورسی با صف خرید 151 میلیونی روبروست.

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  سازمان خصوصی سازی آماده ورود بیشتر از ۲۰ میلیون دلار هم است.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  فاذر کار خود را با صف خرید 74 میلیونی آغاز کرد.

 • 08:09 - نبض بازار سهام

  تحلیل رسمی از آینده مسکن.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:02 - نبض بازار سهام

  10 روز رشد بدون توقف.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.