• آبان
 • 10
 • 0:43

نبض بازار

9 آبان 1393

7 آبان 1393

 • 23:52 - نبض بازار سهام

  بررسی موقعیت بنیادی یک سهم از گروه کانی های غیر فلزی

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در آخرین روز معاملاتی شاخص کل با رشد 183 واحدی به ارتفاع 74151 رسید و 941 میلیون سهم به ارزش 2854 میلیارد ریال معامله شد.فارس 110 واحد تاثیر منفی و فملی 49.8 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بجای گذاشتند.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  توریل 793 تومان 2.8 درصد مثبت است

 • 12:28 - نبض بازار سهام

  خموتور ختراک و خچرخش قطعه سازان پرتقاضا در گروه خودرو هستند

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  پارسان 735 تومان 1.8 درصد منفیست

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  فارس 1250 تومان 2.7 درصد منفیست

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  ولغدر در قیمت 2253 ریال صف خرید 500 هزار سهمی دارد

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  قشکر و قنقش نمادهای مثبت گروه قندو شکر هستند

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  تکمبا با صف خرید 1 میلیونی همراه است.916 ریال

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  شاملا در قیمت 12537 ریال صف خرید 400 هزار تایی دارد

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  فملی 2880 ریال 3.1 درصد مثبت است

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  خودرو با حجم داد و ستد 50 میلیونی در قیمت 3043 ریال 3.2 درصد مثبت است. حجم فروش حقوقی:25 میلیون سهم

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  تایرا با معامله 6 میلیون سهم در قیمت 4720 ریال 5.7 درصد مثبت است

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  ونفت در محدوده منفی نوسان دارد.2857 ریال

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  حجم مینای خزامیا با صف خرید 30 میلیونی هنوز معامله نشده است

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  رتاپ 850 تومان نزدیک به صفر تابلو و مثبت است

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  بمپنا 13075 ریال کمی مثبت است

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  پتایر در قیمتهای حداکثری معامله می شود.4899 ریال

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  ختراک با جابجایی 2.5 میلیون سهم همچنان در قیمت 2405 ریال صف خرید دارد

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  خودرو 303 تومان 2.8 درصد مثبت است

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  خبهمن با معامله 26 میلیون سهم در قیمت 1818 ریال 3.7 درصد مثبت است

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  بترانس تنها نماد منفی گروه برقی است

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  وپترو 2309 ریال 1.1 درصد مثبت است

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  غالبر با عرضه 5.6 میلیون سهم همچنان در قیمت 1973 ریال صف خرید دارد

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  وساخت در محدوده منفی معامله می شود.4170 ریال

 • 11:39 - نبض بازار سهام

  ثتران 2440 ریال کمی مثبت است

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  وپارس نزدیک به صفر تابلو نوسان دارد.2750 ریال

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  شپلی با صف خرید 8 میلیونی کم عرضه است

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  دانا در قیمت 1563 ریال صف خرید 7 میلیونی دارد

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  شبهرن در قیمتهای حداکثری معامله می شود

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  ومعادن 286 تومان حدود 1 درصد مثبت است

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  رانفور و افرا نمادهای منفی گروه رایانه است

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، با توجه به اعلام شرکت گلوکوزان،افزایش سرمایه شرکت مذکور تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به شهریور ماه 1393، ثبت نخواهد شد و سود نقدی تقسیمی در مجمع به حق تقدمهای حاصل از افزایش سرمایه تعلق نخواهد گرفت. مدیریت بازار

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  صف خرید ثنوسا بیش از 1 میلیون است.5850 ریال

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  وسینا در قیمت 1896 ریال صف خرید 4.7 میلیونی دارد

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:74213 تغییر:245 واحد

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمت 456 تومان صف خریدمیلیونی دارد. حجم معاملات 5 میلیون سهم

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  کهمدا در رنج منفی نوسان دارد.8600 ریال

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  آسیا با صف خرید 13 میلیونی پرتقاضاترین نماد گروه بیمه است.

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  وبیمه در قیمت 1537 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  تاپیکو 2770 ریال کمی منفی است

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات وساپا از 22 میلیون سهم گذشت و صف خرید 3 میلیونی تشکیل داده است

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  حسینا 4860 تومان کمی مثبت است

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  وملت در قیمت 704 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات غبشهر از 4 میلیون و 600 هزار سهم گذشت

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  خساپا باز هم تشکیل صف خرید داد

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  کفرا در آستانه تشکیل صف خرید قرار دارد

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  وخارزم 149 تومان 2.7 درصد مثبت

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  آکنتور مثبت و متعادل است.11140 ریال

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  شپترو  صف خرید 300 هزار سهمی دارد. 3770 ریال

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم شرکتهای پتروشیمی خارک،صنایع خاک چینی ایران،نیرو محرکه، با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی، متوقف خواهند شد. مدیریت بازار

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات پترول از 27 میلیون سهم گذشت و هم اکنون صف خرید 8 میلیونی دارد

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  صف خرید حخزر در قیمت  6834 ریال 200 هزار سهمی است

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  دی در قیمت 1904 ریال صف خرید 5 میلیونی دارد

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  شسپا 14700 ریال حدود 1 درصد مثبت است

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  کترام پس از داد و ستد 300 هزار سهم اندکی مثبت است

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  بکام پس از داد و ستد 3 میلیون و 400 هزار سهمی صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1227 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  صف خرید کاذر عرضه شد

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  تکمبا در حال رسیدن به حداکثر قیمت است

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  فباهنر 252 تومان 2.9 درصد مثبت است

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 3064 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  ارفع 3816 ریال 1.4 درصد مثبت است

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  حخزر تشکیل صف خرید داد.

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  لبوتان با صعود قیمت همراه است.318 تومان

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  کاذر تشکیل صف خرید داد

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای تراکتورسازی ایران،سیمان فارس،توسعه معدنی و صنعتی صبانور، با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  غبشهر در محدوده 2 درصد مثبت داد و ستد می شود.حجم معاملات از 3 میلیون سهم گذشته است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  خساپا در قیمت 1310 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  وملت در آستانه تشکیل صف خرید است

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  خساپا در آستانه تشکیل صف خرید قرار دارد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1152 ریال صف خرید 6 میلیونی دارد

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  خودرو 305 تومان 3.5 درصد مثبت

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  بالاس در قیمت 9990 ریال صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  حخزر 6800 تومان 4.4 درصد مثبت است

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  کخاک و کمرجان تنها نماد های منفی گروه کانی های غیرفلزی هستند

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  وانصار صف خرید تشکیل د اد.2587 ریال

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خودرو از 13 میلیون سهم گذشت

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  خساپا به محدوده 3 درصد مثبت رسید

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  وسینا به سقف قیمت رسید.1896 ریال

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  تکمبا نوسان منفی دارد.855 ریال

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  خزامیا در قیمت 1372 ریال صف خرید 19 میلیونی دارد

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  ولغدر 225 تومان 3.8 درصد مثبت است

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  گروه خودرو یکدست سبز پوش است

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  شپلی 1234 ریال صف خرید 9 میلیونی دارد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  ونفت 2946 ریال 3 درصد مثبت است

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  لبوتانت 312 تومان حدود 1 درصد منفی است

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات سایپا از 3 میلیون گذشته است

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  خچرخش صف خرید تشکیل داد.2486 ریال

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  زامیاد صف خرید 17 میلیونی دارد

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  گروه خودرو کاملا سبزپوش است

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  خودرو در محدوده 2.48 درد مثبت داد و ستد می شود

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  پترول در 250 تومان متعادل است

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  کاهش ذخایر بانک‌ها آثار تورمی دارد .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  بالاس پس از شفاف سازی دیروز تشکیل صف خرید 3 میلیون و 800 هزار سهمی داده است

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  ونفت صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  رتکو در حداکثر قیمت عرضه و تقاضا دارد

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  کهمدا صف خرید 630 هزار سهمی دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  غبشهر حجم تقاضای 3 میلیون سهمی دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  کاذر صف خرید یک میلیونی در 700 تومان دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  بورس تهران ،بورس بدون ریسک .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:03 - نبض بازار سهام

  22 خودرو جدید در راه بازار.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:02 - نبض بازار سهام

  خودنمایی بازار.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

6 آبان 1393

 • 12:32 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 8.8 واحدی به سطح73967 رسید و 681 میلیون سهم به ارزش 2855 میلیارد معامله شد. فارس 63 واحد تاثیر منفی و حکشتی 51 واحد تاثیر مثبت بر شاخص گذاشتند.

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  رتکو در قیمت 13041 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  قنقش و قشرین نمادهای مثبت قند و شکر هستند

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  صف خرید شپلی 3 میلیونی شد

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  بالاس صف خرید تشکیل داد.9633 ریال

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  خزامیا به محدوده 2 درصد مثبت رسید.134 تومان

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  واتی در رنج 3 درصد مثبت قرار دارد.4430 ریال

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  فارس در کف قیمت معامله می شود.12461 ریال

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت  1196 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  روند معاملات خودرو صعودی شد

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  خگستر وارد روند مثبت شد.386 تومان

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  ثفارس 5365 ریال 3.1 درصد مثبت است

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  ونوین در قیمتهای حداکثری معامله شد. 2577 ریال

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  خودرو 295 تومان 2.2 درصد منفیست

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  صف فروش خمحرکه جمع شد

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  رتکو 1300 تومان 3.6 درصد مثبت است

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  وملت در قیمت 685 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  خزامیا وارد روند مثبت شد.1315 ریال

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  حسینا 48550 ریال 1.6 درصد مثبت است

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  بمپنا 1300 تومان 2.4 درصد منفیست

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  رتاپ 8550 ریال 2 درصد مثبت است

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت گگلوکوزان، با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  سمگا در دامنه 4 درصد منفی معامله می شود.11401 ریال

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  دکیمی و دکوثر در محدوده منفی قرار دارند

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  بیمه ملت صف خرید تشکیل داد.212 تومان

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  توریل و حتوکا نمادهای منفی گروه حمل ونقل هستند

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  ارفع 380 تومان 1.5 درصد منفیست

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی ،متوقف خواهد شد.مدیریت بازار

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  یکام با حجم معاملات 4 میلیونی صف خرید 1 میلیونی دارد.1926 ریال

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  رتکو در محدوده مثبت معامله می شود

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  خودرو 291 تومان 3.6 درصد منفیست

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات ونفت از 34 میلیون گذشت و هم اکون صف خرید 8 میلیونی دارد

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  معاملات وبصادر اندکی منفی دنبال می شود

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  غبشهر در قیمت 6689 ریال صف خرید 1.6 میلیونی دارد

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات ثشاهد از 15 میلیون گذشت و هماکنون صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  وبشهر نوسان منفی دارد.3285 ریال

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  در نماد وآذر پس از داد و ستد 600 هزار سهمی شاهد  صف خرید 500 هزار سهمی هستیم

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  معاملات ثاباد با صف خرید دنبال می شود

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  کی بی سی 711 تومان کمی منفی است

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  وپترو 229 تومان 1.6 درصد مثبت است

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  وبانک 502 تومان 2.6 درصد مثبت

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  غپینو 580 تومان 1.1 درصد مثبت است

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  پترول تشکیل صف خرید 10 میلیونی داد

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  در پترول 92 میلیون سهم جابجا شد و صف خرید 11 میلیونی دارد

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  ذوب 273 تومان 3.8 درصد منفیست

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:74017 تغییر:58 واحد

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  وصندوق با حجم معاملات 7.9 میلیونی نوسان منفی دارد.3900 ریال

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات فباهنر به 2 میلیون سهم رسیده است و هم اکنون صف خرید یک میلیونی دارد

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  فملی اندکی مثبت و در نزدیکی صفر تابلو داد و ستد می شود

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  خودرو 2923 ریال 3.1 درصد منفیست

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات پترول به 82 میلیون سهم رسید و هم اکنون در محدوده 3 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  فاذر صف خرید تشکیل داد.2835 ریال

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  کاذر بار دیگر سبزپوش شد

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  شبهرن در قیمت  11818 ریال صف خرید 180 هزار سهمی دارد

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  گروه حمل و نقل یکدست سبز پوش است

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  دکیمی 742 تومان کمی منفی است

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  غاذر در قیمت 4576 ریال پرتقاضا است

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  بکام در قیمت 1926 ریال صف خرید 1 میلیونی تشکیل داد

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  فباهنر در قیمت 2453 ریال حجم تقاضای 1 میلیونی دارد

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  کرازی 540 تومان کمی مثبت است

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  پتایر در قیمت 4732 ریال صف خرید 600 هزار سهمی دارد

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  بکام تشکیل صف خرید 650 هزار سهمی داد

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  صف خرید البرز در قیمت 1241 ریال به بیش از 2 میلیون سهم رسید

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  وبصادر و وتجارت کمی منفی هستند

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  وبیمه 149 تومان حدود 1 درصد منفیست

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  وخارزم 1458 ریال 1.8 درصد منفی است

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات حکشتی از 10 میلیون سهم گذشت و هم اکنون صف خرید 450 هزار سهمی دارد

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  تاپیکو در قیمت 2731 ریال نوسان منفی دارد

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  وتوکا 430 تومان کمی مثبت است

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  ارفع در رنج منفی معامله می شود.3782 ریال

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  آسیا در قیمت 1264 ریال صف خرید 6 میلیونی را تجربه می کند

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  شاخص کل با رشد 72 واحدی به ارتفاع 74031 رسید.

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  دانا در قیمت 151 تومان صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  ولغدر 216 تومان 1 درصد مثبت است

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری البرز جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،متوقف خواهد شد.مدیریت بازار

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت بین المللی توسعه ساختمان (نارنج1)، امروز سه شنبه مورخ 06/08/1393، پس از پرداخت سود علی الحساب سه ماهه اوراق، آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  ختراک صف خرید تشکیل داد.2320 ریال

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  کسعدی در قیمت 4609 ریال صف خرید 400 هزار سهمی دارد

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  فملی 280 تومان 1.4 درصد مثبت است

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  ومعادن نوسان مثبت دارد.2798 ریال

 • 09:46 - نبض بازار سهام

  خزامیا 128 تومان 2.5 درصد منفیست

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  واتی نزدیک صفر تابلو نوسان مثبت دارد.4301 ریال

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  شمواد در قیمت 3557 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  ثشاهد در قیمت 1406 ریال صف خرید 1.5 میلیونی نشکیل داد

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت مهندسی نصیر ماشین، با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  ونفت با صف خرید 10 میلیونی همراه است

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  حخزر 665 تومان 3.9 درصد مثبت است

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  فلوله با صف خرید روبرو شد.1773 ریال

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  وساپا 111 تومان کمی منفی است

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  کهمدا در قیمت 8686 ریال صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  وتوشه صف خرید 1 میلیونی تشکیل داد

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  گروه کانی های غیرفلزی یکپارچه سبزپوش است

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  ثنوسا در قیمت 5625 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  گروه بانک روزمتعادل را تا این لحظه پشت سر گذاشته اند

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  غبشهر پس از داد و ستد یک میلیون سهم هم اکنون صف خرید 800 هزار سهمی دارد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  حکشتی در مثبت کامل معامله می شود.3727 ریال

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  خودرو به 300 تومان نزدیک شد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  خربخت در قیمت 3338 ریال صف خرید 1.7 میلیونی دارد

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  کهمدا تشکیل صف خرید داد

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  ونفت صف خرید شد.2866 ریال

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  صف خرید شکربن در قیمت 3420 ریال 2 میلیونی است

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  رتکو در محدوده 3.27 درصد مثبت داد ستد می شود

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  پترول 2399 ریال 3.9 درصد مثبت است

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  تکمبا در آستانه تشکیل صف خرید است.898 ریال

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  کهمدا در محدوده 2 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  خبهمن 1779 ریال نوسان مثبت دارد

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  غبشهر در آستانه تشکیل صف خرید قرار دارد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت گلوکوزان، با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  خودرو 2964 ریال 1.8 درصد منفی است

 • 08:58 - نبض بازار سهام

  غبشهر در قیمت 6689 ریال پرتقاضا ظاهر شده است

 • 08:52 - نبض بازار سهام

  قیمت تعادلی کهمدا 8500 ریال

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  حسینا در قیمت 4839 تومان متعادل است

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  پارسان در قیمت 7477 ریال خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  وساخت در قیمت 4252 ریال متعادل است.

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  ورود تورم به هسته سخت.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  خودرو در 2910 ریال متعادل است.

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، با توجه به ابهام در اطلاعات دریافتی،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  شکربن صف خرید 8.5 میلیونی دارد.

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  پترول صف خرید 46 میلیونی دارد.

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  ثنوسا کار خود را با صف خرید 9.9 میلیونی آغاز کرد.

 • 08:04 - نبض بازار سهام

  حضور پررنگ حقیقی‌ها در بورس.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:04 - نبض بازار سهام

  فرصت های خرید را با تندروی نسوزانید/ سرمایه گذاری در بورس کپی بردار نیست.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

5 آبان 1393

 • 23:27 - نبض بازار سهام

  بررسی فرصت ها و تهدیدهای یک شرکت معدنی با سابقه در حوزهء سرب و روی

 • 18:15 - نبض بازار سهام

  گزارش بازار دوشنبه

 • 12:31 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 19.6 واحدی به ارتفاع 73960 رسید و 787 میلیون سهم به ارزش 2658 میلیارد ریال داد و ستد شد. فملی 67.6 واحد تاثیر مثبت و فارس 57.3 واحد تاثیر منفی بر شاخص بجای گذاشتند.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  خودرو 296 تومان کمی منفی است

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  حفاری در قیمت 5797 ریال صف فروش 600 هزار سهمی دارد

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  رمپنا 7424 ریال بیش از 1 درصد منفیست

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  فارس در کف قیمت تقاضا دارد.12556 ریال

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  آ س پ 178 تومان 2.6 درصد مثبت است

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  خمحرکه در قیمت 2624 ریال صف فروش کم حجمی دارد

 • 12:22 - نبض بازار سهام صف خرید شکربن به بیش از 3 میلیون سهم رسید.
 • 12:17 - نبض بازار سهام

  مرقام و مفاخر نمادهای منفی گروه رایانه هستند

 • 12:16 - نبض بازار سهام

  فلوله 1700 ریال 3.6 درصد منفیست

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  ونفت با صف فروش در قیمت 2703 ریال روبرو شد

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  توریل وارد روند منفی شد.7655 ریال 1.4 درصد منفی

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  پترول با حجم معاملات 13 میلیونی صف خرید 34 میلیونی دارد

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  شبهرن 11378 ریال 1.8 درصد مثبت است

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  دکوثر نوسان مثبت دارد.548 تومان

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  اوره سازان بورسی نوسان مثبت دارند

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  خچرخش در قیمت 256 تومان به تابلو بازگشت

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  وگستر در قیمت 164 تومان 4.1 درصد مثبت است

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  خودرو به زیر قیمت 300 تومان رسید

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  صف خرید خگستر عرضه شد

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  دانا در قیمت 1463 ریال صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  40 میلیون خودرو معامله شد. 13.4 میلیون سهم را حقوقی عرضه کرد

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  کاذر در قیمت 6643 ریال نوسان منفی دارد

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  کچاد در کف قیمت تقاضا دارد.4565 ریال

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  خودرو 305 تومان

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 307 تومان با رشد 3 درصدی به تابلو بازگشت

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  وتجارت 1000 ریال کمی منفی است

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  واتی به حداکثر قیمت رسید.4330 ریال

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  لابسا تنها نماد منفی گروه ماشین آلات است

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  بترانس در قیمت 4682 ریال صف خرید 700 هزار سهمی دارد

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:74038 تغییر:97 واحد

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  شدوص در مثبت کامل معامله می شود.3867 ریال

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  شپلی 117 تومان کمی منفی است

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  فملی در قیمت 2778 ریال صف خرید 300 هزار سهمی دارد

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  رقابت خودرو در قیمت 310 تومان در حال انجام است

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  صف خرید آسیا و البرز بیش از 2 میلیون سهم است

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  بپاس تنها نماد منفی گروه بیمه است. سابر نمادها پرتقاضا هستند

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  دی در محدوده مثبت معامله می شود.1867 ریال

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ایران خودرو"هخود310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله می باشد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  لبوتان وارد روند مثبت شد.3149 ریال

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی بانک ملت "هبملت310" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهد شد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  فباهنر صف خرید 700 هزار سهمی دارد.2363 ریال

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  وبیمه مثبت و متعادل است.1515 ریال

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 3086 ریال رقابت می شود

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  توریل 780 تومان نوسان مثبت دارد

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  خبهمن در حداکثر قیمت عرضه 500 هزار سهمی دارد.1781 ریال

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  صف خرید خاهن عرضه شد

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  تکمبا با حجم معاملات 4 میلیونی صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت لوله و ماشین سازی ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  فاذر 2738 ریال با صف خرید میلیونی همراه است

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  ولغدر در قیمت 2141 ریال صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت گلوکوزان پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.لازم به ذکر است با توجه به اعلام شرکت،افزایش سرمایه شرکت مذکور تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به شهریور ماه 1393، ثبت نخواهد شد و سود نقدی تقسیمی در مجمع به حق تقدمهای حاصل از افزایش سرمایه تعلق نخواهد گرفت. مدیریت بازار

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  شسپا حدود 1 د رصد مثبت است.14748 ریال

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  بکام در قیمت 1857 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری شاهد پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه،شرکت نفت بهران پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند.

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای ایران خودرو،کشاورزی و دامپروری مگسال،تولیدی کاشی تکسرام، با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  پترول همچنان صف خرید 40 میلیون سهمی دارد

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  کاذر سبزپوش شد

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  خشرق در قیمت  2179 ریال صف خرید 100 هزار سهمی دارد

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  مرقام 329 تومان کمی منفی است

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت بانک ملت جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه،شرکت تولیدمحورخودرو جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره،متوقف خواهند شد.مدیریت بازار

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  سمگا 12006 ریال صف خرید 700 هزار سهمی دارد

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  غمینو 670 تومان صف خرید 200 هزار سهمی دارد

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  حخزر 643 تومان 3.5 درصد مثبت است

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  وساخت در قیمت 4126 ریال صف خرید 2.2 میلیونی دارد

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  بمپنا نوسان منفی دارد.13349 ریال

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  سشرق 209 تومان کمی مثبت است

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  فیاهنر در آستانه تشکیل صف خرید قرار گرفت.2363 ریال

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  تا این لحظه از بازار گروه بانکی روز متعادلی را پشت سر گذاشته اند

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  وبصادر در محدوده صفر تابلو و اندکی مثبت دادو ستد می شود

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  کگاز در محدوده 2 درصد منفی داد و ستد می شود

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  کهمدا سبزپوش شد

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  فملی 2747 ریال 2.8 درصد مثبت است. حجم معاملات 3 میلیون سهم

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  اخابر 2708 ریال نوسان مثبت دارد

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  خساپا 1294 ریال کمی منفی است

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  پتایر به سقف قیمت رسید.4561 ریال

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  ولساپا 240 تومان 1.6 درصد مثبت است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  کهمدا به محدوده منفی 3 رسید

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  غپینو تشکیل صف خرید داد

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  غپاک 6244 ریال 3.7 درصد منفیست

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  صف خرید شکرین در قیمت 3293 ریال 1 میلیونی است

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  خزامیا 132 تومان کمی منفی است

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  ونفت در رنج منفی قرار دارد.2781 ریال

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  کهمدا در قیمت 820 تومان 3 درصد منفیست

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  گروه حمل و  نقل سبز پوش است

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  قنیشا تنها نماد منفی گروه قند و شکر است

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  قطعه سازان با اقبال خریداران روبرو هستند

 • 09:27 - نبض بازار سهام

  ختراک صف خرید تشکیل داد.2234 ریال

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  وبشهر 3330 ریال 1.3 درصد مثبت است

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  لبوتان تنها نماد منفی گروه ماشین آلات است

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  ولغدر 213 تومان 3.4 درصد مثبت است

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  ثتران 250 تومان 2.3 در صد مثبت است

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  تا این لحظه 63 هزار سهم کگاز داد و ستد شده است و اندکی مثبت است

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  غپینو در محدوده 2 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  فارس 1272 تومان 2.7 درصد منفیست

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  وپترو در قیمت 2257 ریال صف خرید 500 هزار تایی دارد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  رمپنا 754 تومان کمی مثبت است

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  خاهن در قیمت 2619 ریال صف خرید 5 میلیونی دارد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  وبملت 210 تومان کمی مثبت است

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  خریخت در قیمت 3210 ریال صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1216 ریال صف خربد 2 میلیونی دارد

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  خگستر در قیمت 386 تومان صف خرید تشکیل داد

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  تکمبا در سقف قیمت تقاضا دارد.  867 ریال

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  خبهمن 1765 ریال 3 درصد مثبت است

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات پترول از 7 میلیون سهم گذشت

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  ارفع در قیمت 3841 ریال 3.3 درصد منفیست

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  غبشهر صف خرید 850 هزار سهمی دارد

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  کسعدی صف خرید  650 هزار سهمی دارد

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای قطعات اتومبیل ایران،چرخشگر،کارخانجات قند قزوین، با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 08:57 - نبض بازار سهام

  کگل در قیمت 569 تومان متعادل است

 • 08:52 - نبض بازار سهام

  پترول در قیمت 2308 ریال صف خرید 50 میلیونی دارد

 • 08:50 - نبض بازار سهام

  کسعدی با صف خرید 800 هزار تایی روبروست.4507 ریال

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خلیج فارس،مهندسی نصیر ماشین، با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شدند. مدیریت بازار

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  خزامیا در قیمت 1277 ریال متعادل است

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  وساپا که در روز گذشته با صف فروش روبرو بود، پبش گشایش امروز را با صف خرید آغاز کرد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  وآذر در قیمت 289 تومان صف خرید 600 هزار سهمی دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 280 تومان متعادل است

 • 08:08 - نبض بازار سهام

  جزئیات عرضه اولیه "قاسم" در چهارشنبه جاری و برنامه افزایش سرمایه .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:07 - نبض بازار سهام

  آغاز رایزنی برای تمدید دوباره مذاکرات هسته‌ای.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  مدیرعامل غدیر: بودجه 94 شرایط بهتری دارد.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:04 - نبض بازار سهام

  تنفس بورس پس‌از 10 روز.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

4 آبان 1393

 • 23:59 - نبض بازار سهام

  گزارش بازار ... عرضهء اولیه سهام شرکت قاسم در هفتهء جاری

 • 23:27 - نبض بازار سهام

  فرصت ها و تهدید های یک سهم از گروه قطعه ساز

 • 12:33 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت 211 واحدی به سطح 73940رسید و 662 میلیون سهم به ارزش 2426 میلیارد ریال داد و ستد شد. وبصادر 31.9 واحد تاثیر منفی و شپدیس 31.6 واحد اثر مثبت بر شاخص بجای گذاشتند.

 • 12:28 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای پتروشیمی در محدوده مثبت قرار دارند

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  غمینو 6479 ریال کمی مثبت است

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  لبوتان 312 تومان 1.4 درصد منفیست

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  بالاس وارد روند مثبت شد.9198 ریال

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  ثنوسا در قیمت 5278 ریال صف خرید 200 هزار سهمی و حجم داد و ستد 2 میلیونی دارد

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  شدوص صف خرید شد.3740 ریال

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  وبیمه 1478 ریال 3.6 درصد منفیست

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  کاذر 6660 ریال 3.7 درصد منفیست

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  رتکو در قیمت 12367 ریال صف فروش 200 هزار سهمی دارد

 • 11:59 - نبض بازار سهام

  وساپا در محدوده منفی متعادل است.1090 ریال

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  اوره سازان با معاملات مثبت همراه هستند

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  فارس 12766 ریال 2.5 درصد منفیست

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  شپدیس  در حداکثر قیمت تقاضا دارد.15260 ریال

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  شکربن در قیمت 3181 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  وپترو در قیمت 2186 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  دانا 141 تومان حدود 1 درصد مثبت است

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  ثتران 245 تومان 2 درصد منفیست

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  دوقلوهای سنگ آهنی در محدوده منفی معامله می شوند

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  تیپیکو 5175 ریال کمی منفی است

 • 11:39 - نبض بازار سهام

  صف خرید پترول 14 میلیونی شد

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  اخابر 2663 ریال 1.2 درصد منفیست

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  صف خرید پترول عرضه شد. بیش از 44 میلیون سهم معامله شد

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  دکیمی وارد محدوده مثبت شد.7469 ریال

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  فولاژ 340 تومان 3.3 درصد منفیست

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  وپترو 2164 ریال 2.9 درصد مثبت است

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  صف خرید پترول در قیمت 2199 ریال 37 میلیونی شد

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  خچرخش در قیمت 2639 ریال رقابت می شود

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  شاخص کل با افت 148 واحدی به سطح 74003 رسید.

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  وغدیر 3535 ریال 1 درصد منفیست

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  پردیس 114 تومان 1.5 درصد مثبت است

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  ولغدر در محدوده منفی معامله می شود.2067 ریال

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1082 ریال صف فروش 1.5 میلیونی دارد

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  خریخت با رشد 24 درصدی در قیمت 3120 ریال صف خرید 1 میلیونی تشکیل داد

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  خریخت تشکیل صف خرید یک میلیون و 400 هزار سهمی داد

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  رمپنا 7473 ریال 1.5 درصد منفیست

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  پترول با صف خرید 21 میلیونی در قیمت 2199 ریال همراه است. حجم عرضه حدود 7 میلیون سهم

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  شپاس وارد روند مثبت شد.23240 ریال

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  ثنوسا تشکیل صف خرید داد

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  وبیمه 148 تومان 3.5 درصد منفیست

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  خریخت 24 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  خمحرکه 270 تومان حدود 1 درصد مثبت است

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  قنقش تنها نماد مثبت گروه قندو شکر است

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  کرازی در کف قیمت تقاضا دارد.5245 ریال

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 11503 ریال صف خرید تشکیل د اد

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  جم 971 تومان کمی مثبت است

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  آکنتور 11000 ریال کمی منفی است

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  کهمدا و کسرام نمادهای مثبت گروه کانه غیر فلزی هستند

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  آ س پ در قیمت 172 تومان 3.2 درصد منفیست

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  ونفت 276 تومان حدود 1 درصد مثبت است

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  غبشهر 602 تومان بیش از 2 درصد منفیست

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  پارسان 750 تومان کمی منفی است

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1167 ریال صف فروش 400 هزار سهمی دارد

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 5 درصد، امروز یکشنبه مورخ 04/08/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  ومعادن 2780 ریال حدود 1 درصد منفیست

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای قطعات اتومبیل ایران،چرخشگر،صنایع ریخته گری ایران،کارخانجات قند قزوین، با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با توجه اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه، با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم شرکت ایران تایر با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی، متوقف خواهد شد. مدیریت بازار

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  رانفور و مرقام نمادهای مثبت گروه رایانه هستند

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  بکام 180 تومان کمی مثبت است

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  بمپنا در محدوده مثبت معاملات متعادلی دارد.11390 ریال

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  خکاوه در قیمت 773 ریال صف فروش 560 هزار سهمی دارد

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  خساپا در کف قیمت معامله می شود.1292 ریال

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  خزامیا در قیمت 1328 ریال صف فروش 8.6 میلیونی دارد

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  شرانل و شسپا در محدوده مثبت معامله می شوند

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  غالبر 189 تومان 2.4 درصد منفیست

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  فملی 2678 ریال  حدود 1 درصد مثبت است

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  ارفع در محدوده صفر تابلو نوسان مثبت دارد.3911 ریال

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  سشرق 210 تومان کمی مثبت است

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  گروه لاستیک سراسر قرمز است

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  شفارس در مثبت کامل معامله می شود

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  پارسان و تاپیکو نوسان منفی دارند

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  شتهران تنها نماد مثبت گروه دارویی است

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  کپارس تنها نماد منفی گروه کاشی و سرامیک است. سایر نمادها مثبت و متعادل هستند

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  وزمین تنها نماد مثبت گروه بانکی است

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  حفارس در قیمت 2142 ریال صف فروش کم حجمی دارد

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  واتی 4230 ریال حدود  2 درصد منفیست

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  گروه کاشی و سرامیک سبزپوش هستند

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  ختراک در قیمت 2148 ریال صف فروش 240 هزار سهمی دارد

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  23 میلیون سهم ونفت عرضه شد. فروش حقوقی:4.3 میلیون

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  وساخت 3939 ریال 2.2 درصد مثبت است

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  وتوصا در قیمت 2018 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  حسینا 47221 ریال 2.6 درصد منفی

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت عرضه شد

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  آسیا صف خرید شد.1196 ریال

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  غپینو 561 تومان کمی مثبت است

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  کهمدا مجددا تشکیل صف خرید داد

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  ثاخت 174 تومان حدود 2 درصد منفیست

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  قطعه سازان خودرو در محدوده منفی قرار دارند

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  لبوتان در قیمت 320 تومان 1 درصد مثبت است

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  میهن 1747 ریال 3.4 درصد مثبت است

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  شپلی 1171 ریال 1.6 درصد منفیست

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  ارفع در محدوده 400 تومان داد و ستد می شود

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  معاملات مپنا اندکی منفی دنبال می شود

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  ونفت پس از پشت سر گذاشتن معاملات 12 میلیون همچنان تقاضای 7 میلیون سهمی دارد

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات کهمدا از 7 میلیون سهم گذشت

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  تکمبا صف خرید تشکیل داد.836 ریال

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  ارفع و فولاد نوسان مثبت دارند

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  حفاری در قیمت 6054 ریال حدود 4 میلیون سهم تقاضای خرید دارد

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  تکمبا به سقف قیمت نزدیک شد.836 ریال

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  تجار در قیمت 118 ریال صف خرید 2.5 میلیونی دارد

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  رانفور در مثبت کامل معامله می شود.10881 ریال

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  وسینا وپاسار و حکمت نمادهای مثبت بانکی هستند

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  کاذر 685 تومان حدود 1 درصد منفیست

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  بترانس تنها نماد منفی گروه برقی است

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  گروه لیزینگ یکدست قرمز پوش است

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  وبشهر در محدوده منفی نوسان دارد.

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  کروی 229 تومان کمی مثبت است

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  وخارزم نوسان مثبت دارد.1516 ریال

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  گروه حمل و نقل با معاملات منفی همراه است

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 2846 ریال صف خرید 5 میلیونی تشکیل داد

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  کهمدا بدون صف خرید و متعادل معامله می شود.8469 ریال

 • 09:04 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای سیمان دورود،خوراک دام پارس،سالمین،گروه صنعتی سپاهان،سایپا شیشه،حق تقدم شرکتهای سرمایه گذاری غدیر،معدنی و صنعتی چادر ملو،معدنی و صنعتی گل گهر، با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 08:57 - نبض بازار سهام

  شکربن با صف خرید 3 میلیونی روبروست.

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  وخارزم در قیمت 1510 ریال متعادل است.

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  وپاسار در قیمت 1700 ریال متعادل است.

 • 08:52 - نبض بازار سهام

  شکربن با صف خرید 3.9 میلیونی روبروست.

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  وساخت صف خرید 4 میلیونی دارد.

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  کهمدا صف خرید 4.7 میلیونی دارد.

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  بمپنا صف خرید 1.4 میلیونی دارد.

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  ولساپا با صف فروش 2.5 میلیونی روبروست.

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  بمپنا صف خرید 3 میلیونی دارد.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  ونفت کار خود را با صف خرید 29 میلیونی آغاز کرد.

 • 08:13 - نبض بازار سهام

  تغییر زمین بازی در دو بازار.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:09 - نبض بازار سهام

  تحولات بازارهای مالی در سه ماهه دوم 93 / روند بهبود در اقتصاد مشهود است.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:06 - نبض بازار سهام

  خیز بورس در مواجهه با رونق اقتصادی کشور.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

3 آبان 1393

 • 12:32 - نبض بازار سهام

  در اولین روز معاملاتی هفته شاخص کل با رشد 19.5 واحدی به ارتفاع 74152 رسید و 749 میلیون سهم به ارزش 2396 میلیارد ریال داد و ستد شد. فملی و وپاسار 100.7 واحد تاثیر مثبت و در مقابل شاراک و وغدیر 42 واحد تاثیر منفی بر شاخص بجای گذاشتند.

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  صف خرید تکمبا در قیمت 810 ریال به بیش از 2.5 میلیون سهم رسید

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  رمپنا در قیمت 755 تومان نوسان مثبت دارد

 • 12:24 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 10817 ریال صف فروش 300 هزار تایی دارد

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  صف فروش خساپا در قیمت 1321 ریال حدود 1 میلیون و پانصد هزار سهم است

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  غپینو در محدوده 3 درصد منفی نوسان دارد.5565 ریال

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای گروه خودرو در دامنه منفی داد و ستد می شوند

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  صف فروش حسینا کم حجم است

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  گروه کانه غیر فلزی سراسر سبز است

 • 12:09 - نبض بازار سهام

  گروه حمل و نقل یکدست قرمز پوش شد

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمت 4245 ریال 1.5 درصد منفیست

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کابل البرز با توجه به ارائه اطلاعات شفاف سازی،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  صف خرید لبوتان در حال افزایش است

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  قنقش و قهکمت نمادهای مثبت گروه قند و شکر هستند

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  حفاری با داد و ستد 8 میلیونی صف خرید 1 میلیونی تشکیل داد

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  فاراک با صف خرید مواجه شد.5866 ریال

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  وملت در قیمت 666 ریال بیش از 3 درصد منفی است

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  حخزر 645 تومان 3 درصد منفیست

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  شکربن پس از بازگشایی در منفی 12 هم اکنون تشکیل صف خرید داد

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  شلعاب در قیمت 3583 ریال صف خرید 100 هزار تایی دارد

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  شفارس در قیمت 6367 ریال صف خرید 260 هزار سهمی دارد

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 2702 ریال صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  وپنرو در محدوده منفی متعادل است.2106 ریال

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  تحرکات اعتلا منفی است.2181 ریال

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  خرینگ به کف قیمت رسید.2799 ریال

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  پارسان و تاپیکو نوسان منفی دارند

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  پاکشو 846 تومان 3.1 درصد منفیست

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  ولصنم 230 تومان کمی مثبت است

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  ستران 388 تومان 1.3 درصد منفیست

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  لبوتان در آستانه تشکیل صف خرید است.3193 ریال

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  رتاپ 8500 ریال کمی منفی است

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  غالبر وارد روند منفی شد

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  ونفت با حجم معاملات 19 میلیونی صف خرید 13 میلیونی دارد

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  سمگا 10900 ریال 4.2 درصد منفیست

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  وبشهر در قیمت 3360 ریال کمی مثبت است

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  خمحرکه در قیمت 266 تومان صف خرید 600 هزار سهمی دارد

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  گروه ساختمانی یکدست سبز پوش است

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  شاخص کل با رشد 114 واحدی به ارتفاع 74247 رسید

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  فاذر 268 تومان 3.1 درصد مثبت است

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی بانک گردشگری (وگردش1) و حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور(وگردشح1)، جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 05/08/1393، در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 03/08/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  ونفت پس از داد و ستد 18 میلیونی هم اکنون صف خرید 10 میلیونی تشکیل داده است

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  توریل تنها نماد مثبت گروه حمل و نقل است

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  صف خرید بمپنا بیش از  1 میلیونی و 700 هزار سهم است

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  تکمبا در قیمت 810 ریال صف خرید 1 میلیونی تشکیل داد

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  آکنتور 1110 تومان کمی منفی است

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر جهت عرضه 1،131،989عدد حق تقدم استفاده نشده با محدودیت هر دستور خرید حداکثر 20،000 عدد (بدون محدودیت نوسان) آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است تنها کارگزار معرف (ناظر) حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش می باشد و خریداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت (قابلیت معامله مجدد را ندارد). همچنین کارگزار خریدار موظف به پرداخت وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده می باشد، لذا خواهشمند است کارگزاران محترم نسبت به این موضوع دقت نمایند. مدیریت بازار

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  ه اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکتهای سرمایه گذاری غدیر،معدنی و صنعتی چادر ملو، با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت گروه دارویی سبحان پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  صف خرید ارفع به 750 هزار سهم رسید

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  غالبر 1942 ریال حدود 1 درصد مثبت است

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای سیمان دورود،دوده صنعتی پارس،کربن ایران،سالمین،گروه صنعتی سپاهان،قند اصفهان،سایپا شیشه با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، شرکت خوراک دام پارس با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  بانک 34 درصد از سود 543 ریالی خود را در عملکرد 6 ماهه محقق کرد.

   

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  تکمبا یه حداکثر قیمت نزدیک شد.807 ریال

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  حقوقی وخارزم بیش از 18 میلیون سهم عرضه کرد. حجم معاملات 36 میلیون سهم

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  کاذر در محدوده 3.15 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  کگل 568 تومان کمی مثبت است

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  کگاز به محدوده 3.27 درصد مثبت رسید

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  پارسان در قیمت 748 تومان 1.3 درصد منفیست

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  کفرا تنها نماد منفی گروه کانه غیر فلزی است

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  وتوشه نماد منفی گروه ماشین آلات است

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  صف خرید سنگین کهمدا با عرضه کم حجم روبروست

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  مفاخر در قیمت 706 تومان 4.6 درصد مثبت است

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  صف خرید وخارزم عرضه شد

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  وساپا 114 تومان کمی منفی است

 • 09:56 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار1)، با توجه به دریافت اطلاعات با اهمیت مبنی بر تعدیل پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93، متوقف گردید. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  صف فروش وپترو جمع شد

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  ولغدر 215 تومان 1.4 ردصد مثبت است

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  وپترو در قیمت 2098 ریال صف فروش 2 میلیونی دارد

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه دی (ودی1)، با توجه به دریافت اطلاعات از شرکت مذکور مبنی بر تعدیل با اهممیت پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93، متوقف گردید. همچنین یادآور می گردد، مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه دی در روز دوشنبه مورخ 05/08/1393، برگزار می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  وخارزم تشکیل صف خرید داد

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  خرینگ به سقف قیمت نزدیک شد.299 تومان

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت بین المللی توسعه ساختمان (نارنج1)، به منظور پرداخت سود علی الحساب سه ماهه اوراق در تاریخ 05/08/1393، در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 03/08/1393 متوقف می گردد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  خمهر در آستانه تشکیل صف خرید است

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  وتوصا در قیمت 1942 ریال صف خرید را تجربه می کند

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی قراردادهای آتی شرکت ایران خودرو با سررسیدهای اردیبشهت94 "جخودرو02" و شهریور94 "جخودرو06" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف شدند. عملیات بازار مشتقه

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  گروه  ماشین آلات و تجهیزات در محدوده مثبت قرار دارد

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  گروه رایانه یکدست سبزپوش شد

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  خکاوه در قیمت 821 ریال حدود 1 درصد منفیست

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  کچاد و کروی نمادهای منفی گروه کانه فلزی هستند

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  ارفع در قیمت 3906 ریال پر تقاضا ظاهر شده است

 • 09:27 - نبض بازار سهام

  ونفت وارد محدوده مثبت شد.271 تومان

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  حسینا در محدوده قیمت 50000 ریال کمی منفی است

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  خگستر در قیمت 3763 ریال صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  سشرق 2102 ریال کمی منفی است

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  لبوتان 304 تومان 1 درصد منفیست

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  کماسه در قیمت 8255 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  مفاخر 681 تومان وارد روند مثبت شد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  ومعادن در قیمت 281 تومان در صفر تابلو قرار دارد

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  رتکو پس از داد و ستد 90 هزار سهم همچنان صف خرید 200 هزار سهمی دارد

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  بمپنا در قیمت 12922 ریال صف خرید دارد

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  رانفور در قیمت 10614 ریال صف خرید 300 هزار سهمی دارد

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  بمپنا در آستانه تشکیل صف خرید

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  تکمبا 78 تومان کمی مثبت است

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  گروه نفت یکدست قرمز پوش شد

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  خزامیا 142 تومان کمی مثبت است

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 2634 ریال نوسان منفی دارد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت فیبر ایران با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  کگاز در محدوده 3 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  حفاری در حداکثر قیمت عرضه دارد .5829 ریال

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای درخشان تهران،شیر پاستوریزه پگاه خراسان،لوله و ماشین سازی ایران،لنت ترمز ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،شرکت گروه صنعتی بارز با توجه به ارائه اطلاعات شفاف سازی، متوقف شدند. مدیریت بازار

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ایران خودرو"هخود310" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف شد. عملیات بازار مشتقه

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  توریل در قیمت 8315 ریال سفارش دارد

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  وبشهر در قیمت 349 تومان عرضه و تقاضا دارد

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  سینگال های مثبت به بازار سهام / افزایش انگیزه سرمایه گذاران به خرید سهام .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای توسعه معدنی و صنعتی صبانور،سیمان هرمزگان،کارخانجات قند قزوین،کشاورزی و دامپروری مگسال،چرخشگر،ایران خودرو،قطعات اتومبیل ایران،ملی سرب وروی ایران،تولیدی کاشی تکسرام، با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شدند. مدیریت بازار

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  «سقوط‌آزاد» ساخت مسكن.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  رتکو صف خرید 450 هزار سهمی دارد

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  خچرخش ممنوع متوقف شد

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  خساپا در قیمت 1376 ریال متعادل است

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  کهمدا پیش گشایش را با صف خرید 50 میلیونی آغاز کرد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  قیمت پراید و تیبا در خارج از ایران .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:28 - نبض بازار سهام

  نماد ختوقا متوقف شد

 • 08:27 - نبض بازار سهام

  نماد کترام متوقف شد

 • 08:27 - نبض بازار سهام

  زیان معامله‌گران بورس در مسیر کاهشی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:27 - نبض بازار سهام

  نماد ایران خودرو متوقف شد

2 آبان 1393

30 مهر 1393

 • 23:44 - نبض بازار سهام

  بوتان به شرط تحقق برنامهء طرح توسعه ، سودآوری خود در سال آتی را به نحو مطلوبی افزایش می دهد

 • 12:35 - نبض بازار سهام

  در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل با رشد 23 واحدی به ارتفاع 74132 رسید و 1215 میلیون سهم به ارزش 3790 میلیارد ریال داد و ستد شد. فملی وبصادر وبملت و وپاسار بیشترین تاثیر مثبت را بجای گذاشتند و کچاد و وتجارت و شخارک شاخص سازهای منفی امروز بودند.

 • 12:30 - نبض بازار سهام

  فولاژ سبزپوش شد

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  صف خرید رتکو پابرجاست.12387 ریال

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  خودرو 296 تومان 1.7 درصد منفی

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  حودرو به پایین ترین قیمت معاملات روزانه خود رسید.2915 ریال

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  شمواد همچنان با صف خرید همراه است. قیمت 3321 ریال

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  وخارزم 1474 ریال 1.9 درصد مثبت است

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  گروه کاشی و سرامیک یکدست قرمز پوش است

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  واتی با حجم داد و ستد 7 میلیونی همچنان صف خرید دارد

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  غپینو 577 تومان 2.1 درصد منفیست

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  مفاخر 6673 ریال 4.6 درصد منفیست

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  توریل در روند صعودی قرار گرفت و مثبت شد.805 تومان

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  جم 965 تومان کمی منفی است

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  وپترو 218 تومان کمی مثبت است

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  رمپنا و بمپنا نوسان منفی دارند

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  کخاک در حداکثر قیمت داد و ستدمی شود

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  دامین با رشد  12 درصدی در قیمت 4992 ریال صف خرید 500 هزار تایی دارد

 • 11:49 - نبض بازار سهام

  معاملات فملی پس از داد و ستد 29 میلیون سهم همچنان با صف خرید دنبال می شود

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  ستران در کف قیمت تقاضا دارد.3933 ریال

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  حقوقی کهمدا 100 هزار سهم عرضه کرد

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت 1168 ریال 2 درصد منفیست

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  فاراک در حال صعود قیمت است.560 تومان 2.2 درصد مثبت است

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  غمینو 660 تومان کمی منفی است

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  بترانس در محدوده منفی معامله می شود.4658 ریال

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  حفارس تنها نماد مثبت گروه حمل ونقل است

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  تاپبکو در قیمت 2768 ریال 1.7 درصد منفیست

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  فارس 1300 تومان حدود 1 درصد منفیست

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  سیستم در قیمت 4424 ریال صف خرید 400 هزار تایی دارد

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  ولیز با حجم معاملات 9 میلیونی در قیمت 2297 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  حسینا 4980 تومان 1.6 درصد مثبت است

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  خمحرکه با داد و ستد 2 میلیون سهم صف خرید 300 هزار تایی دارد

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  خوساز در قیمت 2894 ریال صف خرید 300 هزار تایی دارد

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  خاهن با جابجایی حدود 6 میلیون سهم صف خرید 1 میلیونی تشکیل داد.2500 ریال

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  وملت در محدوده منفی معامله می شود.695 ریال

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  خچرخش در محدوده 2 درصد مثبت نوسان دارد.276 تومان

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  تمحرکه صف خرید شد.2244 ریال

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:74197 تغییر:87.9 واحد

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به گشایش نماد معاملاتی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مهر ماه سال 1393 در نماد "تسه93071" در روز شنبه مورخ 03/08/1393، خواهشمند است نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی در نماد "ذتسه9307"، در اسرع وقت، اقدام فرمایید. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  وبشهر 3367 ریال 1.2 درصد مثبت است

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  ولساپا در قیمت 2568 ریال نوسان منفی دارد

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  کگل 570 تومان کمی مثبت است

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  خودرو 3009 ریال وارد روند مثبت شد

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  کخاک در محدوده 3.72 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  خبهمن پس از داد و ستد 61 میلیون سهم تشکیل صف خرید داد

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  توریل 789 تومان 1.8 درصد منفی است

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  مپنا سبزپوش شد

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت 17 میلیونی است

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  خودرو  مجددا به 300 تومان نزدیک شد

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  کسعدی تنها نماد مثبت گروه کاشی و سرامیک است

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  وگردش در محدوده مثبت 1 داد و ستد می شود

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم شرکت پتروشیمی آبادان با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی، متوقف خواهد شد. مدیریت بازار

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات کاذر از یک میلیون و 600 هزار سهم گذشت

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  واتی پس از داد و ستد 5 میلیون و700 هزار سهم هم اکنون تشکیل صف خرید داد

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  خبهمن پس از داد و ستد 55 میلیون سهم هم اکنون تشکیل صف خرید کم حجمی داد

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  کگاز پس از داد و ستد 475 هزار سهم هم اکنون در محدوده مثبت داد و ستد می شود

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  تمحرکه تنها نماد مثبت گروه ماشین آلات است

 • 10:36 - نبض بازار سهام

  بانک پاسارگاد در محدوده مثبت 2 داد و ستد می شود

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  سشرق در قیمت 2109 ریال صف فروش 900 هزار سهمی دارد

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  وسینا همچنان صف خرید 55 میلیونی بدون عرضه ای دارد

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  وبملت در آستانه تشکیل صف خرید قرار دارد

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  خگستر وارد روند مثبت شد.3642 ریال

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  وبصادر مجددا  تشکیل صف خرید داد

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  کرمان در قیمت 7449 ریال صف خرید 900 هزار تایی دارد

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  ونفت با حجم معامله 70 میلیونی صف خرید 5 میلیونی دارد.فروش حقوقی:51 میلیون خرید حقوقی:13.3 میلیون سهم

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  میهن 1622 ریال 4.5 درصد منفیست

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت فرآورده های تزریقی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت فیبر ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  لبوتان 308 تومان کمی منفی است

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  شاخص کل :74246 تغییر:137 واحد

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خودرو به بیش از 6 میلیون سهم رسید.2971 ریال 1.2 درصد منفی

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  خساپا 1375 ریال 2.4 درصد منفیست

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  صف خرید 1 میلیونی رانفور با عرضه کم حجمی روبروست

 • 09:48 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت خوراک دام پارس، با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  فاذر 2534 ریال 2.6 درصد منفی

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  صف خرید کهمدا بدون عرضه مانده است

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  تکمبا وارد روند مثبت شد.783 ریال

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  وبیمه مجددا تشکیل صف خرید داد

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  خکاوه 821 ریال 3.8 درصد منفیست

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  کاذر به کف قیمت رسید.6719 ریال

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  فاراک در مثبت کامل معامله می شود.5698 ریال

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  وبانک 485 تومان 1.8 درصد منفی

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  به استثنای وسینا صف خرید سایر نمادهای بانکی عرضه شد

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ در ادامه رقابت روزهای گذشته، امروز چهارشنبه مورخ 30/07/1393تعداد 87،022،723 سهم معادل 64/15 درصد (پانزده ممیز شصت و چهار صدم درصد) از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) بطور یکجا و نقد (پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای (T+3))، به قیمت رقابت شده 2،680 ریال، در نماد "زنجان4"، عرضه می گردد. یاد آور می گردد، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش به صورت ضریبی از 10 ریال می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  تکمبا 78 تومان کمی منفی است

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  خودرو 298 تومان حدود 1 درصد منفی

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  صف خرید وبیمه در حال عرضه است.1560 ریال

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  گرو خودرو با فشار عرضه در رنج منفی روبروست

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت عرضه شد

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  کهمدا و کسرام نمادهای مثبت کانه غیر فلزی هستند

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  حپترو در قیمت 319 تومان تقاضای 400 هزار سهمی دارد

 • 09:06 - نبض بازار سهام شپاس علارغم تحقق فروش مقداری به میزان 38 درصد د...
 • 09:05 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:00 - نبض بازار سهام

  صف خرید 16 میلیونی خبهمن در حال عرضه شدن است

 • 09:00 - نبض بازار سهام پکرمان 61 درصد  از سود خالص خود را در عملک...
 • 08:57 - نبض بازار سهام

  رمپنا در قیمت 752 تومان متعادل است

 • 08:55 - نبض بازار سهام

  بمپنا در قیمت 12051 ریال سفارش دارد

 • 08:52 - نبض بازار سهام

  غشان در قیمت 985 تومان عرضه و تقاضا دارد

 • 08:52 - نبض بازار سهام

  سیگنال پیش‌نگر از روندآتی تورم.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:52 - نبض بازار سهام کهمدا در عملکرد 3 ماهه سود مالی منتهی به خرداد ...
 • 08:46 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمت 4314 ریال صف خرید 8 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  شفاف ترین شرکت های بورسی معرفی شدند.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:44 - نبض بازار سهام رتکو سود سال مالی 93 خود را 15 درصد افزایش به 1...
 • 08:44 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای تراکتورسازی ایران،گروه صنعتی سپاهان،قند اصفهان،سالمین و سایپا شیشه، با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شدند. مدیریت بازار

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  پژو شروط ایران را پذیرفت.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:41 - نبض بازار سهام

  هواشناسی آینده بورس تهران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2911 ریال متعادل است

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  ومعادن در قیمت 2919 ریال عرضه و تقاضا دارد

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  وبصادر با صف خرید سنگین 228 میلیونی مواجه است

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 2679 ریال صف خرید 27 میلیونی دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  رتکو صف خرید کم 155 هزار سهمی دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  وبملت حجم تقاضای خرید 168 میلیونی دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  وسینا صف خرید 275 میلیونی دارد

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  کترام در حداکثر قیمت عرضه و تقاضای کم حجمی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  کهمدا پیش گشایش را با صف خرید 33 میلیونی آغاز کرد

29 مهر 1393

 • 23:00 - نبض بازار سهام

  این سهم از گروه غذایی ، شانس زیادی برای تعدیل مثبت با اهمیت دارد

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 558 واحدی به ارتفاع 74109 رسید و 1283 میلیون سهم به ارزش 4400 میلیارد ریال  معامله شد. فارس با اثر 93.9 واحدی اولین شاخص ساز مثبت شد.  وبملت با جابجایی 211 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات بازار را به  خود اختصاص داد و برترین صف خرید را داشت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  قثابت در قیمت 1704 ریال صف فروش کم حجمی دارد

 • 12:28 - نبض بازار سهام

  وپترو 219 تومان 0.5 درصد مثبت است

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  ولغدر 212 تومان 3.4 درصد مثبت است

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  صف خرید رتکو باز هم عرضه شد.حجم معاملات به یک میلیون و 200 هزار سهم رسید

 • 12:22 - نبض بازار سهام

  خساپا 1382 ریال 2.1 درصد منفیست

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  غشان در قیمت 9483 ریال صف خرید کم حجمی دارد

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  غالبر 195 تومان 2 درصد منفی شد

 • 12:16 - نبض بازار سهام افزایش سرمایه 49.8 درصدی سرمایه گذاری شاهد در م...
 • 12:16 - نبض بازار سهام

  دامین و شتهران نمادهای مثبت و پرتقاضای گروه دارو هستند

 • 12:15 - نبض بازار سهام در مجمع عادی سالیانه سرمایه گذاری شاهد 28 تومان...
 • 12:14 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات کترام به یک میلیون و 700 هزار سهم رسید

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  کهمدا و کرازی در گروه کانه غیر فلزی با صف خرید روبرو هستند

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  صف فروش سمگا جمع شد

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  سشرق با معاملات در رنج منفی همراه است و بیشترین حجم داد و ستد در گروه سیمان را دارد

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  پترول با بیشترین حجم معامله در گروه شیمیایی صف خرید 48 میلیونی در قیمت 2095 ریال دارد

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خودرو به بیش از 40 میلیون سهم رسید

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  بیشترین حجم معاملات گروه سرمایه گذاری متعلق به وخارزم است.61.8 میلیون سهم

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  وبملت بیشترین حجم معاملات گروه بانکی را به نام خود ثبت کرده است

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  کماسه در کف قیمت معامله می شود.7770 ریال

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات بمپنا به بیش از 1.6 میلیون سهم رسید

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  رتکو با حجم معاملات 1 میلیونی در قیمت 11918 ریال صف خرید کم حجمی دارد

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  شپلی 119 تومان 1.7 درصد مثبت است

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  شاراک 755 تومان 1.5 درصد مثبت

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  اوره سازان در رنج منفی قرار دارند

 • 12:03 - نبض بازار سهام

  دانا 1432 ریال 1.4 درصد منفی

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  خساپا 1395 ریال 1.2 درصد منفی

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  خلنت صف فروش 120 هزار سهمی دارد

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  خموتور در قیمت 2520 ریال صف فروش دارد

 • 12:00 - نبض بازار سهام

  وبهمن به حداکثر قیمت رسید. 1665 ریال

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات وبصادر به 15 میلیون سهم رسید

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  کفرا تشکیل صف فروش 400 هزار سهمی داده است

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  ختور صف فروش یک میلیون و 600 هزار سهمی تشکیل داده است

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  مپنا در محدوده 3.37 درصد مثبت داد وستد می شود

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کربن ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  معاملات رمپنا در محدوده مثبت متعادل دنبال می شود

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  وتجارت تنها نماد منفی گروه بانکی است. سایر نمادها صف خرید سنگین دارند

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  دوقلوهای سنگ آهنی در محدوده 3 درصد مثبت معامله می شوند

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  کاذر 698 تومان 1.8 درصد منفیست

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  حجم مبنای خبهمن هنوز معامله نشده است

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  صف خرید وساخت در قیمت 3634 ریال همچنان پابرجاست

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  صف خرید خچرخش در حال افزایش است

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  کرازی صف خرید تشکیل داد.5658 ریال

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  به استثنای توریل سایر نمادهای حمل و نقل با صف خرید روبرو هستند

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  وبصادر صف خرید 112 میلیونی دارد

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  رتاپ در کف قیمت معامله می شود

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  خودرو به زیر قیمت 300 تومان بازگشت

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  صف خرید میلیونی فاراک در قیمت 5479 ریال کم عرضه است

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  حدود 48 میلیون سهام وخارزم بین معامله  گران جابجا شد و در قیمت 1448 ریال رشد 8.7 درصدی را تجربه می کند

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  فارس 13145 ریال 1.5 درصد مثبت است و حدود 3.5 میلیون سهم معامله شده است

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  معاملات منفی پارسان و تاپیکو ادامه دارد

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  ولساپا 257 تومان کمی منفی است

 • 11:26 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات و صف خرید ونفت به بیش از 8 میلیونی سهم رسید

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  میهن 170 تومان 4 درصد منفیست

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  ودی در قیمت 2172 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  وساپا 1169 ریال کمی مثبت است

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  تکنو و تکمیا در درصدهای منفی معامله می شوند

 • 11:17 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 2613 ریال صف خرید 4 میلیونی را تجربه می کند

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  ومعادن با داد و ستد 15 میلیون سهم در قیمت 2811 ربال صف خرید تشکیل داده است

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  ختور در قیمت 6195 ریال صف فروش 1.7 میلیونی دارد

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خودرو 29.5 میلیون سهم. حقوقی: فروش:10.5 میلیون خرید:14 میلیون

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  پکرمان تنها نماد مثبت گروه لاستیک است

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  صف خرید شمواد در قیمت 3194 ریال بیش از 1 میلیون سهم است

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  24 میلیون سهم رمپنا داد و ستد شد و همچنان در قیمت 7568 ریال پرتقاضاست

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  27 میلیون سهم وگردش داد و ستد شده است و همچنان صف خرید 15 میلیونی دارد

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  ووبملت با معامله 200 میلیون سهم در قیمت 203 تومان حجم تقاضای 89 میلیونی دارد

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  فلوله در کف قیمت تقاضا دارد.1813 ریال

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  خمحرکه در قیمت 2506 ریال در حال تشکیل صف خرید است

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:74104 تغییر:554 واحد

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  وبصادر در قیمت 823 ریال 80 میلیون صف خرید دارد. حجم معاملات حدود 4 میلیون سهم

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات مپنا به 23 میلیون سهم رسید

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  کرازی از معاملات منفی به مثبت کامل رسید

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات حخزر به 2 میلیون و 800 هزار سهم رسید

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  خزامیا 143 تومان کمی مثبت است

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  آکنتور در محدوده منفی داد و ستد می شود

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  دکوثر و دکیمی نوسان منفی دارند

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  گروه ماشین آلات و تجهیزات یکدست قرمز پوش است

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  خودرو 300 تومان کمی مثبت است

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  وبوعلی در قیمت 2213 ریال صف خرید 800 هزار تایی دارد

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  خوساز صف خرید کم حجمی دارد

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  سمگا صف فروش 1 میلیونی تشکیل داد

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  وتوکا در آستانه تشکیل صف خرید است. حجم معاملات:3.5 میلیون

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت به 7 میلیون و 400 هزار سهم رسید

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  مپنا باز هم تشکیل صف خرید داد

 • 10:27 - نبض بازار سهام

  وبیمه 1499 ریال کمی منفی است

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  معاملات شسپا در رنج منفی دنبال می شود.15114 ریال

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  با گذشت 80 دقیقه از شروع بازار شاخص کل 450 واحد رشد کرد و وارد کانال 74000 شد.

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  توریل تنها نماد منفی گروه حمل و نقل است

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  صف خرید کهمدا در حال سنگین شدن است

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  خزامیا و خساپا در رنج منفی قرار دارند

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  حسینا در قیمت 48966 ریال صف خرید 1 میلیونی را نجربه می کند

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  شپدیس در محدوده منفی معامله می شود.14703 ریال

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  ونفت پس از عرضه با هم تشکیل صف خرید داد

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  بمپنا 1250 تومان 1.5 درصد مثبت است

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  تکمبا با کاهش قیمت روبروست.789 ریال

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  سیستم 420 تومان 7.4 درصد مثبت

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 417 واحد رشد کرد.73967

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی بانک ملت "هبملت310" و بانک صادرات "هصادر310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله می باشند. عملیات بازار مشتقه

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  سمگا در محدوده منفی نوسان دارد.1198 تومان

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای سرمایه گذاری خوارزمی،گروه صنایع پمپ سازی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی،شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید پس از برگزاری جلسه هیات مدیره مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند.مدیریت بازار

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای بانک ملت و بانک صادرات پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمت 4202 ریال صف خرید 2 میلیونی و حجم معاملات 3 میلیونی دارد

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  غالبر در محدوده 200 تومان مثبت معامله می شود

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  خودرو 298 تومان کمی منفی شد

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  وتوشه تنها نماد مثبت گروه تجهیزات است

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  صف خرید ونفت در حال سنگین شدن است

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت دوده صنعتی پارس با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 09:43 - نبض بازار سهام

  لبوتان در محدوده منفی قرار دارد

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  میهن از محدوده مثبت به صف فروش رسید

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  خچرخش صف خرید تشکیل داد

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  حخزر تشکیل صف خرید داد

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  پارسان و تاپیکو نوسان مثبت دارد

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  سکرما در قیمت 9733 ریال صف خرید 400 هزار تایی دارد

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  وگردش صف خرید 18 میلیونی دارد

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  گروه بانکی کاملا سبزپوش است

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  کاذر در مدار صعودی قرار گرفت و معاملات سبزپوشی را تجربه می کند

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  خچرخش به سقف قیمت نزدیک شد.268 تومان

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت بین المللی توسعه ساختمان (بعثت1) امروز سه شنبه مورخ 29/07/1393، پس از پرداخت سود علی الحساب سه ماهه اوراق آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  غمینو 6828 ریال کمی مثبت است

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  خکاوه 869 ریال در آستانه تشکیل صف خرید است

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1222 ریال صف خرید 4.5 میلیون تشکیل داد

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  خودرو 3076 ریال 2.8 درصد مثبت

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  ولغدر 211 تومان 2.9 درصد مثبت

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  مپنا تشکیل صف خرید داد

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  ونفت با معامله 3.8 میلیون سهم صف خرید 1.5 میلیونی در قیمت 2579 ریال دارد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  خگستر در قیمت 3617 ریال صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  نمادهای گروه خودرو با حمایت خریداران در حال مثبت شدن هستنند

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  وتوشه 402 تومان کمی مثبت شد

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  ورنا در حال نزدیک شدن به حداکثر قیمت است.1218 ریال

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  کهمدا صف خرید 700 هزار تایی در قیمت 7561 ریال تشکیل داد

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  سشرق 224 تومان 2.3 درصد مثبت

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  تکمبا 789 ریال 2.2. درصد منفی

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  وسپه در حداکثر قیمت معامله می شود.2639 ریال

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  خودرو به 300 تومان و محدوده مثبت نزدیک شد

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  خبهمن همچنان صف خرید سنگین دارد

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  خساپا 1412 ریال در صفر تابلو قرار دارد

 • 08:58 - نبض بازار سهام

  شپدیس در قیمت 1461 تومان عرضه و تقاضا دارد

 • 08:58 - نبض بازار سهام فولاد مبارکه سود خود را با یک ریال افزایش به 50...
 • 08:52 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت داده پردازی ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 08:46 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 295 تومان متعادل است

 • 08:45 - نبض بازار سهام

  وبشهر در قیمت 3346 ریال صف خرید 5 میلیونی دارد

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  استقلال بانک مرکزی روی میز مجمع تشخیص.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  فارس در قیمت 1300 تومان تقاضا دارد

 • 08:42 - نبض بازار سهام شرکت ملی مس 49 درصد از سود 455 ریالی خود را در ...
 • 08:41 - نبض بازار سهام

  سشرق در حداکثر قیمت عرضه و تقاضا دارد

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  ونفت تقاضای 7 میلیون سهمی دارد

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  کاذر در حداکثر قیمت تقاضا دارد

 • 08:39 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 2613 ریال پرتقاضاست

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  کهمدا صف خرید 2 میلیون و 400 هزارسهمی دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  تکذیب شایعات میان گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با "پدیده" .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  رتکو صف خرید 700 هزار سهمی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  ونفت صف خرید 11 میلیونی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  کترام پیش گشایش را با صف خرید 300 هزار سهمی آغاز کرد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  «اشکودا» شریک سوم خودروسازی ایران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  پرش بورس پس‌از روز بهاری.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

28 مهر 1393

 • 23:59 - نبض بازار سهام

  بازاری که 10 ماه افت کرده ، با یک روز رشد ، اشباع نمیشود

 • 23:26 - نبض بازار سهام

  تحلیل و بررسی جامع گروه کاشی و سرامیک

 • 12:38 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد1267 واحدی به ارتفاع 73548 رسید و 1332 میلیون سهم به ارزش 4219 میلیارد ریال داد و ستد شد. پترولح با جابجایی 195 میلیون سهم بیشترین حجم بازار را به خود اختصاص داد و خبهمن برترین صف خرید را داشت. فولاد 106 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بجای گذاشت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  رکیش  در کف قیمت تقاضا دارد.5416 ریال

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  خودرو 297 تومان 2.7 د رصد مثبت

 • 12:25 - نبض بازار سهام

  وپترو 2151 ریال 2.1 درصد مثبت است

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  تجارت با معامله 66 میلیون سهم مثبت و متعادل است

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  فارس وارد روند منفی شد.12854 ریال

 • 12:15 - نبض بازار سهام

  صف خرید 14 میلیونی وساپا عرضه شده است

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  حجم مینای خگستر با صف خرید 9 میلیونی هنوز معامله نشده است

 • 12:12 - نبض بازار سهام

  صف خرید دی عرضه شد.1843 ریال

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  صف خرید بترانس عرضه شد

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  خزامیا 1401 ریال متعادل است

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  خبهمن بدون معامله حجم مبنا صف خرید خود را حفظ کرده است

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  صف خرید خچرخش در حال افزایش است

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  صف خرید ختراک عرضه شد

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  فارس 1300 تومان کمی مثبت است

 • 11:58 - نبض بازار سهام

  صف خرید ولساپا در قیمت 2581 ریال همچنان پابرجاست

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  کچاد 470 تومان 6 درصد مثبت

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  توریل 800 تومان 1.4 درصد مثبت

 • 11:54 - نبض بازار سهام

  خودرو 2951 ریال 2 درصد مثبت

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  صف خرید واتی در حال عرضه  است

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  شپدیس 15001 ریال 3.8 درصد منفی

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  فارس با قیمت 1300 تومان به تابلو بازگشت

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  فاذر با قیمت 2515ریال صف خرید دارد

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  صف خرید ثاخت عرضه شد.1801 ریال

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  صف خرید خزامیا عرضه شد

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  صف خرید ولغدر عرضه شد.بیش از 10 میلیون سهم معامله شد

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  ومعادن با صف خرید 5 میلیونی هنوز موفق به معامله حجم مبنا نشده است

 • 11:44 - نبض بازار سهام

  کروی در قیمت 2369 ریال صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 11:40 - نبض بازار سهام

  تکنو در حداکثر قیمت پرتقاضاست.1849 ریال

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  خساپا 140 تومان 2.7 درصد مثبت است

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت همکاران سیستم (سیستم1)، پس از برگزاری جلسه هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و ارائه اطلاعات پیش بینی با سرمایه جدید، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز دوشنبه مورخ 28/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  صف خرید اخابر به 17میلیون رسید. قیمت 2704ریال

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  کچاد در قیمت 500 تومان عرضه و تقاضا دارد

 • 11:31 - نبض بازار سهام

  میهن به سقف قیمت نزدیک شد.1798 ریال

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  شپدیس 15349 ریال رقابت می شود

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  توریل 8051 ریال 2.1 درصد مثبت است

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  صف خرید خساپا عرضه شد

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 1006 واحد رشد کرد

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  خراسان در قیمتهای حداکثری معامله می شود.8028 ریال

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت پتروشیمی پردیس "هپدیس310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله می باشد. عملیات بازار مشتقه

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  رشد شاخص 1000 واحدی شد.73280

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  شسپا به سقف قیمت نزدیک شد..15461 ریال

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  کچاد در قیمت 570 تومان رقابت می شود

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  دکوثر در مثبت کامل معامله می شود.5902 ریال

 • 10:59 - نبض بازار سهام

  حقوقی خساپا 8 میلیون سهم عرضه کرد

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  خبهمن با صف خرید 76 میلیونی برترین نماد گروه خودرو است

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام(نوبت دوم) و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز دوشنبه مورخ 28/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  فارس در قیمت 14888 ریال رقابت می شود

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سیمان دورود با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  وساپا با صف خرید 14 میلیونی پرتقاضاترین نماد سرمایه گذاری است

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  وایران در قیمت 2276 ریال بیشترین صف خرید گروه لیزینگ را دارد

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  وساخت برترین صف خرید ساختمانی را دارد.

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  پارسان 775 تومان 2.3 درصد مثبت است.

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی پردیس پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر سال مالی-تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/06/31 و اعلام پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31،بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  خودرو 2986 ریال 3.5 درصد مثبت

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  صف خرید رمپنا به 16میلیون رسید. قیمت 7277ریال

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  رکیش وارد روند منفی شد.563 تومان

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  وغدیر 3699ریالی، متعادل و 3درصد مثبت است

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  گروه لاستیک و پلاستیک یکپارچه سبز است

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی قراردادهای آتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سررسیدهای آبان "جفارس08" ودی "جفارس10" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد آماده انجام معامله می باشند. عملیات بازار مشتقه

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  شپلی مثبت و متعادل است

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  نوین وما نمادهای منفی گروه بیمه هستند

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  تاپیکو د ر قیمت 2855 ریال 1.6 میلیونی دارد

 • 10:35 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو پس از برگزاری جلسه هیات مدیره مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  میهن به حداکثر قیمت نزدیک شد.179 تومان

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، متوقف خواهد شد.مدیریت بازار

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی،بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  شاخص وارد کانل 73000 شد.

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای پشم شیشه ایران، سرمایه گذاری اعتبار ایران پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  غپینو در قیمت 5888 ریال دارای صف خرید 500 هزار تایی است

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:72994 تغییر:713 واحد

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  اخابر در قیمت 2704 ریال صف خرید 13 میلیونی دارد

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  فاراک 5269ریال، صف خرید 2میلیونی دارد

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  دانا در قیمت 1456 ریا صف خرید شد

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  در خودرو 43 میلیون سهم داد و ستد شد. فروش حقوقی:21 میلیون خرید 5.7 میلیون

 • 09:50 - نبض بازار سهام

  وتوشه 4033 ریال صف خرید دارد

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  وغدیر 369 تومان 3.1 درصد مثبت

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  حخزر در قیمت 650 تومان صف خرید شد

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  سمگا در سقف قیمت عرضه دارد.12272 ریال

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  شرانل در قیمت 13296 ریال صف خرید 200 هزار تایی دارد

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  صف خرید 9میلیونی فاذر با قیمت 2515ریال

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  تکمبا در مثبت کامل معامله می شود.814 ریال

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  حفاری متعادل و 3.9درصد مثبت دادوستد می شود

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  ونفت در قیمت 2488 ریال صف خرید دارد

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  بمپنا با 5درصد مثبت در آستانه تشکیل صف خرید قرار دارد

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  وبشهر در قیمت 3218 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  اعتلا 4.9درصد مثبت است. قیمت 2328ریال

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  ودی در حال تشکیل صف خرید است

 • 09:24 - نبض بازار سهام

  شاخص:72686 تغییر:405 واحد

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  وبیمه در قیمت 1506 ریال در آستانه تشکیل صف خرید است

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  ونفت پس از معامله 2 میلیون سهم هم اکنون تشکیل صف خرید 1 میلیون و 500 هزار سهمی داد

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  حفارس در قیمت 2185 ریال صف خرید 1.6 میلیونی دارد

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  وبانک صف خرید 2.5میلیونی دارد. 3.9درصد مثبت

 • 09:17 - نبض بازار سهام

  قطعه سازان گروه خودرو یکپارچه سبز پوش و پرتقاضا هستند

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  خساپا صف خرید شد.2416

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  حقوقی خودرو 12 میلیون سهم عرضه کرد

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  رمپنا با جابجایی بیش از 3 میلیون سهم صف خرید 10 میلیونی دارد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 3003 ریال صف خرید 4 میلیونی تشکیل داد

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  نمادهای گروه بانکی صفهای خرید سنگین دارند

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  کترام پس از معامله 300 هزار سهم تشکیل صف خرید 700 هزار سهمی داد

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  ودی وارد روند مثبت شد

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  خچرخش صف خرید تشکیل داد. قیمت 2601 ریال

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  خبهمن در قیمت 1639 ریال صف خرید 63 میلیونی دارد

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  کساوه 11033ریال 3.7درصد منفی معامله می شود

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  غالبر 199 تومان 3.7 درصد مثبت است

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  پتایر با 2.9درصد رشد متعادل است.

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  خودرو به 300 تومان نزدیک شد

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  رشد 3درصدی اخابر در آغاز معاملات، قیمت 2684ریال

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  خودرو295 تومان بیش از 2 درصد مثبت است

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  رتکو 3.9درصد مثبت است. قیمت 1146تومان

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای کشت و صنعت چین چین و لعابیران با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  ورنا در قیمت 1176 ریال صف خرید 6 میلیونی دارد

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  ولغدر در قیمت 2051 ریال صف خرید 5 میلیونی دارد

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  البرز در قیمت 1173 ریال پرتقاضا ظاهر شده است

 • 08:47 - نبض بازار سهام

  کاذر تشکیل صف خرید داد

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  رمپنا در قیمت 7277 ریال صف خرید 11 میلیونی دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  مپنا 13 میلیون تقاضای خرید دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  وسینا 55 میلیون سفارش خرید در سیستم دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  خگستر صف خرید 40 میلیونی دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت آلومینیوم ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد. مدیریت بازار

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  خزامیا در قیمت 1428 ریال صف خرید میلیونی دارد

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  خبهمن صف خرید 180 میلیونی را تجربه می کند

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  رتکو صف خرید 400 هزار سهمی دارد

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  خودرو با صف خرید 5.6 میلیونی در قیمت 3003 ریال روبروست

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  کترام پیش گشایش را با صف خرید 3 میلیونی آغاز کرد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  سشرق صف خرید 25 میلیونی دارد

 • 08:06 - نبض بازار سهام

  تزریق پول جدید به اقتصاد؟.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  روز بهاری بورس در میانه پاییز.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:03 - نبض بازار سهام

  بررسی وضعیت آتی بازار سرمایه/معرفی صنایع شاخص در نیمه دوم سال جاری .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:02 - نبض بازار سهام

  همه مصمم به توافق تا سوم آذر هستند.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

27 مهر 1393

 • 23:59 - نبض بازار سهام

  گزارش بازار یکشنبه

 • 23:28 - نبض بازار سهام

  منتظر تعدیل مثبت این هلدینگ باشید ...

 • 12:37 - نبض بازار سهام

  در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 264 واحدی به ارتفاع 72281 رسید و 864 میلیون سهم به ارزش 2646 میلیارد ریال داد و ستد شد.پترولح حدود 149 میلیون سهم از معاملات بازار  را به خود اختصاص داد و وگردشح با صف خرید 61 میلیونی برترین صف خرید بود.رمپنا با تاثیر 49 واحدی اولین شاخص ساز مثبت شد و پارسان 12 واحد اثر منفی بجای گذاشت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  خچرخش صف خرید شد.2556 ریال

 • 12:27 - نبض بازار سهام

  بمپنا 1190 تومان 2.5 درصد مثبت است

 • 12:21 - نبض بازار سهام

  وبانک صف خرید 1.42میلیونی دارد. 3.9درصد مثبت

 • 12:20 - نبض بازار سهام

  تکمبا در قیمت 789 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  خودرو مجددا به صف خرید نزدیک شد.2924 ریال

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  ونفت 243 تومان به بیش از 3 درصد مثبت رسید

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  فباهنر تشکیل صف خرید داد

 • 12:11 - نبض بازار سهام

  ولساپا 2514 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1142 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  فباهنر در حال صعود قیمتی است

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  سشرق با حجم معاملات 12 میلیونی صف خرید سنگین خود را حفظ کرده است

 • 12:04 - نبض بازار سهام

  رتکو تشکیل صف خرید داد

 • 12:02 - نبض بازار سهام

  ونفت 2408 ریال 2.1 درصد مثبت است

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  خچرخش با رشد قیمت روبروست

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  رتکو به حداکثر قیمت رسید.11151 ریال

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  واتی 3937 ریال 2.9 درصد مثبت است

 • 11:51 - نبض بازار سهام

  صف خرید خکاوه در قیمت 817 ریال در حال سنگین شدن است

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  نوسانات کروی منفی است.2279 ریال

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  وتجارت 1008 ریال 0.5 درصد مثبت است

 • 11:48 - نبض بازار سهام

  خساپا در قیمت 1383 ریال صف خرید 500 هزار تایی دارد

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  شاخص کل 210 واحد صعود کرد.72227

 • 11:45 - نبض بازار سهام

  خاهن در قیمت 2364 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  میهن تنها نماد منفی گروه بیمه است

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2925 ریال صف خرید تشکیل داد

 • 11:39 - نبض بازار سهام

  خبهمن در قیمت 1604 ریال صف خرید 10 میلیونی دارد

 • 11:37 - نبض بازار سهام

  خزامیا در قیمت 1386 ریال صف خرید 2.5 میلیونی دارد

 • 11:36 - نبض بازار سهام

  صف خرید ختراک در حال سنگین شدن است

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  رمپنا با معامله 6.6 میلیون سهم صف خرید 2.7 میلیونی دارد

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  وبوعلی در قیمت 2084 ریال صف خرید کم حجمی دارد

 • 11:34 - نبض بازار سهام

  اعتلا 2.3درصد مثبت، 220تومان معامله می شود

 • 11:33 - نبض بازار سهام

  اوره سازان بورسی تحرکات منفی دارند

 • 11:30 - نبض بازار سهام

  ختراک صف خرید شد.225 تومان

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  تکمبا در حال رسیدن به حداکثر قیمت است787 ریال

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  کگل 558 تومان کمی مثبت است

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  کماسه 3.9درصد مثبت. قیمت 7816ریال

 • 11:24 - نبض بازار سهام

  خودرو 2862 ریال 1.7 درصد مثبت شد

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  وپترو در حداکثر آستانه قیمت معامله می شود.2116 ریال

 • 11:18 - نبض بازار سهام

  خچرخش 252 تومان 2.5 درصد مثبت است

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  صف خرید کترام به 600 هزار سهم رسید

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  وگردش برخلاف روزهای قبل معاملات کم حجمی دارد اما صف خرید 13 میلیونی را تجربه می کند

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  فاذر پس از داد و ستد 21 میلیون سهم همچنان صف خرید یک میلیونی دارد

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  خمحور به سقف قیمت نزدیک شد.2104 ریال

 • 11:10 - نبض بازار سهام

  کاذر بار دیگر سبزپوش شد

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  فجر به روال روزهای گذشته با صف فروش مواجه است

 • 11:09 - نبض بازار سهام

  غبشهر 604 تومان کمی منفی است

 • 11:08 - نبض بازار سهام

  معاملات فنوال همچنان با صف فروش دنبال می شود و تنها 22 هزار سهم دا د وستد شده است

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  سمازن برخلاف همگروهی هایش صف فروش 400 هزار سهمی دارد

 • 11:07 - نبض بازار سهام

  ثشرق تقاضای خرید 4 میلیون سهمی دارد

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  گروه انبوسازی یکپارچه سبزپوش است

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  ختور صف خرید یک میلیون و 700 هزار سهمی دارد

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  وساخت پس از معامله 1 میلیونی همچنان صف خرید 4 میلیون و 700 هزار سهمی دارد

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  سشرق تا این لحظه 12 میلیون داد و ستد شده است و صف خرید 6 میلیونی دارد

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  فباهنر در محدوده 230 تومان داد و ستد می شود

 • 11:04 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات کرازی به 700 هزار سهم رسیده است و همچنان در مثبت کامل داد و ستد می شود

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  پکویر تنها نماد مثبت گروه لاستیک است

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  معاملات کگاز همچنان با صف خرید دنبال می شود

 • 11:02 - نبض بازار سهام

  ملت تنها نماد منفی گروه بیمه است

 • 11:01 - نبض بازار سهام

  کبافق 437 تومان 1.6 درصد مثبت است

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  غپاک صف خرید شد. قیمت 6802 ریال

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  شرانل وارد روند مثبت شد.1265 تومان

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی بانک تجارت "هتجار310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله می باشد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:55 - نبض بازار سهام

  گروه خودرو در حال مثبت شدن است

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  خزامیا به صف خرید نزدیک شد

 • 10:53 - نبض بازار سهام

  ذوب در قیمت 2745 ریال صف خرید 800 هزار تایی دارد

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  توریل 786 تومان کمی منفی است

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  دانا صف خرید شد.1417 ریال

 • 10:49 - نبض بازار سهام

  وساپا 1095 ریال کمی منفی است

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 1170 تومان دارای صف خرید است

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت بانک تجارت پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:46 - نبض بازار سهام

  تکمبا 779 ریال 2.6 درصد مثبت است

 • 10:44 - نبض بازار سهام

  شپلی در قیمت 1158 ریال صف خرید شد

 • 10:42 - نبض بازار سهام

  خودرو در رنج منفی به 280 تومان نزدیک شد

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  پارسان 750 تومان 1.4 درصد منفی است

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  خزامیا وارد روند مثبت شد.1349 ریال

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  گروه لیزینگ پرتقاضاست.

 • 10:37 - نبض بازار سهام

  در ولغدر در قیمت 1985 ریال صف خرید 1 میلیونی شکل گرفت

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  دانا به سقف قیمت نزدیک شد.1409 ریال

 • 10:33 - نبض بازار سهام

  غالبر در قیمت 1936 ریال صف خرید شد

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت کشت و صنعت چین چین پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت لعابیران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  البرز و آسیا با صف خرید روبرو شدند

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  خریداران خشرق در قیمت 2232 ریال صف تشکیل دادند

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  کترام بار دیگر صعودی شد

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  مرقام 329 تومان حدود 3 درصد مثبت است

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  وصندوق 3864ریال، 2.3درصد منفی دادو ستد می شود.

 • 10:24 - نبض بازار سهام

  گروه لاستیک یکدست قرمز پوش است

 • 10:22 - نبض بازار سهام

  کترام وارد روند مثبت شد. 2735ریال

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  خچرخش با افزایش قیمت همراه است.248 تومان

 • 10:20 - نبض بازار سهام

  گروه نفت یکدست قرمز است

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  وپترو در حال نزدیک شدن به حداکثر قیمت است

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت سرمایه گذاری غدیر "هغدیر310" با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است که قیمت اعمال با توجه به افزایش سرمایه100درصدی تعدیل شده و قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در روز جاری، 351 ریال می باشد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:15 - نبض بازار سهام

  آسیا در قیمت 115 تومان با صف خرید روبرو شد

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  ورنا 110 تومان حدود 1 درصد منفی است

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  خگستر با جابجایی 2.5 میلیون سهم در قیمت 3412 ریال صف خرید 4 میلیونی تشکیل داد

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری شاهد جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی - عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،شرکت فرآورده های تزریقی ایران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره،شرکت نفت بهران جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف خواهند شد.مدیریت بازار

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  حتوکا تنها نماد منفی گروه حمل و نقل است

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  خزامیا 133 تومان کمی منفی است

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  گروه کاشی و سرامیک در منفی کامل قرار دارند

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  خساپا 1312 ریال 1.3 درصد منفیست

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  رمپنا 2.4درصد مثبت معامله می شود. قیمت 6939ریال

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری غدیر پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی برتصویب افزایش سرمایه - اصلاح اساسنامه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.مدیریت بازار

 • 10:04 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:72109 تغییر:92.8

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  غشاذر 145 تومان 1.5 درصد منفی است

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  وبیمه  در قیمت 1457 ریال با حجم معاملات 3 میلیونی صف خرید تشکیل داده است

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  سمگا 1164 تومان 4.4 درصد مثبت است

 • 09:52 - نبض بازار سهام

  رتکو 10600 ریال 1.1 درصد منفیست

 • 09:49 - نبض بازار سهام

  گروه سیمانی یکپارچه سبز پوش و دارای صف خرید است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  پاکشو 860 تومان کمی منفی است

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  کرازی در حداکثر قیمت داد و ستد می شود

 • 09:43 - نبض بازار سهام کاما تنها نماد مثبت گروه کانه فلزی است
 • 09:42 - نبض بازار سهام

  کگاز تشکیل صف خرید 500 هزار سهمی داده است.تا این لحظه یک میلیون سهم داد و ستد شده است

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  نکشا در مثبت کامل معامله می شود

 • 09:39 - نبض بازار سهام

  ولغدر 1949 ریال 2 درصد مثبت است

 • 09:38 - نبض بازار سهام

  سشرق در قیمت 2107 ریال صف خرید 3 میلیونی دارد.

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  قطعه سازان خودرو در مسیر صعود قرار گرفتند

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساندازامروز یکشنبه مورخ 1393/07/27 معاملات ثانویه صکوک اجاره فولاد کاوه جنوب کیش در نماد(صکاوه706)، در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادارتهران آغاز می گردد.برای اطلاعات بیشتر به اطلاعیه شماره 51612/130 مورخ 1393/06/26 در سایت شرکت بورس به نشانی www.irbourse.com بخش اطلاعیه های بازار مراجعه فرمایید. معاونت بازار

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  وپترو 2091 ریال 2.7 درصد مثبت است

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  غالبر 1894 ریال 1.7 درصد منفی

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  ختراک 222 تومان 2.5 درصد مثبت است

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  تاپیکو 274 تومان کمی منفی است

 • 09:22 - نبض بازار سهام

  وساخت در قیمت 3371 ریال صف خرید 4 میلیونی دارد

 • 09:20 - نبض بازار سهام

  حسینا در محدوده صفر تابلو نوسان دارد

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  خبهمن وارد روند مثبت شد.1549 ریال

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  ستران در آستانه تشکیل صف خرید قرار دارد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 2428 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  آکنتور مثبت شد.11107 ریال

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  رمپنا 702 تومان 3.2 درصد مثبت است

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  کترام در محدوده مثبت 3 داد و سد می شود

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  سیمانی ها در مدار صعودی قرار گرفتند

 • 09:08 - نبض بازار سهام

  سشرق تشکیل صف خرید داد

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  حفارس در قیمت 2112 ریال صف خرید 1 میلیونی را تجربه می کند

 • 09:05 - نبض بازار سهام

  ونفت 233 تومان بیش از 1 درصد منفیست

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  خزامیا در دامنه منفی قرار دارد

 • 08:59 - نبض بازار سهام

  تاپیکو در قیمت 2750 ریال خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:58 - نبض بازار سهام

  مرقام با صف خرید 1.2 میلیونی روبروست.

 • 08:55 - نبض بازار سهام

  ختور در قیمت 6258 ریال صف خرید 500 هزارتایی دارد.

 • 08:53 - نبض بازار سهام

  وایران با صف خری 4 میلیونی روبروست.

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 2813 ریال متعادل است.

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  ثنوسا صف خرید 3 میلیونی دارد.

 • 08:44 - نبض بازار سهام

  رمپنا با صف خرید 2.5 میلیونی کار خود را آغاز کرد.

 • 08:15 - نبض بازار سهام

  آغاز علنی جنگ نفتی ایران و اعراب .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:14 - نبض بازار سهام

  بازگشت به کانال 72 هزاربعد از 40 روز.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:09 - نبض بازار سهام

  غروب ركود در بازارمسكن.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:08 - نبض بازار سهام

  نقد‌شونده‌ترین سهام نیمه اول 93 .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

26 مهر 1393

 • 12:34 - نبض بازار سهام

  در اولین روز معاملاتی هفته شاخص کل با رشد 38 واحدی به ارتفاع 72016 رسید و 470 میلیون سهم به ارزش 1941 میلیارد ریال داد و ستد شد. تاپیکو 64.5 واحد تاثیر منفی و رمپنا 52.3 واحد اثر مثبت بر شاخص گذاشتند.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  سمگا در قیمت 11585 ریال صف خرید 600 هزار تایی دارد.

 • 12:26 - نبض بازار سهام

  خزامیا 1328 ریال 1.7 درصد منفی.

 • 12:23 - نبض بازار سهام

  بمپنا 1174 تومان بیش از 3 درصد مثبت است

 • 12:17 - نبض بازار سهام

  اکثر قطعه سازان گروه خودرو با اقبال خریداران روبرو هستند

 • 12:13 - نبض بازار سهام

  رتاپ رکیش و رانفور در دامنه منفی قرار دارند

 • 12:10 - نبض بازار سهام

  ورنا 1105 ریال حدود 1 درصد مثبت است

 • 12:06 - نبض بازار سهام

  وگردش در قیمت 155 تومان صف خرید 14 میلیونی دارد

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  رتکو 10741 ریال 2.5 درصد مثبت است

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  ثنوسا تشکیل صف خرید داد

 • 11:56 - نبض بازار سهام

  فولاژ تشکیل صف فروش یک میلیونی داده است

 • 11:55 - نبض بازار سهام

  لبوتان کمی منفی است.311 تومان

 • 11:53 - نبض بازار سهام

  گروه نفت و کانه فلزی سراسر منفیست

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  آکنتور نوسان منفی دارد.10900 ریال

 • 11:50 - نبض بازار سهام

  مداران و مرقام همچنان پرتقاضا هستند

 • 11:47 - نبض بازار سهام

  پلاسک با جابجایی حدود 9 میلیون سهم در حال رسیدن به حداکثر قیمت است

 • 11:42 - نبض بازار سهام

  وملت در قیمت 659 ریال صف خرید 5 میلیونی دارد

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات خودرو:28 میلیون- فروش حقوقی:19.5 میلیون خرید:1.9 میلیون سهم

 • 11:41 - نبض بازار سهام

  مپنا پس از داد و ستد 17 میلیون سهم همچنان صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  خچرخش یه سقف قیمت نزدیک شد.2535 ریال

 • 11:35 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:72037 تغییر:58 واحد

 • 11:32 - نبض بازار سهام

  صف خرید دانا در حال پرحجم شدن است

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  توریل در حال صعود قیمت است.809 تومان

 • 11:28 - نبض بازار سهام

  حجم معاملات مپنا به 15 میلیون سهم رسید

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  شپارس از محدوده منفی وارد روند مثبت شد

 • 11:23 - نبض بازار سهام

  سمگا 1150 تومان 4.2 درصد مثبت

 • 11:21 - نبض بازار سهام

  توریل با فاصله 1 تومانی تا 800 تومان نوسان مثبت دارد

 • 11:20 - نبض بازار سهام

  خساپا 1329 ریال 0.5 درصد مثبت است

 • 11:16 - نبض بازار سهام

  ختراک 218 تومان 1.5 درصد منفیست

 • 11:15 - نبض بازار سهام

  خرید حقوقی کاذر را به محدوده مثبت رساند

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  ولساپا 2411 ریال کمی مثبت است

 • 11:14 - نبض بازار سهام

  معاملات ثاباد و ثاژن با صف خرید دنبال می شود

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  ثفارس پس از داد وستد 4 میلیون و 300 هزار سهم همچنان صف خرید کم حجمی دارد

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  ثتران اندکی منفی است

 • 11:11 - نبض بازار سهام

  کاذر در صفر تابلو داد و ستد  می شود.تا این لحظه 2 میلیون و 500 هزار سهم مورد معامله قرار گرفته است

 • 11:06 - نبض بازار سهام

  کخاک در محدوده 11970 ریال متعادل است

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  صف خرید رمپنا عرضه شد

 • 11:05 - نبض بازار سهام

  کفرا در محدوده 3.79 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  پارسان 7445 ریال 2.5 درصد منفیست

 • 11:00 - نبض بازار سهام

  پلاسک و پکویر نمادهای مثبت گروه لاستیک هستند

 • 10:58 - نبض بازار سهام

  وپترو 204 تومان کمی مثبت است

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  ولغدر 1907 ریال 2 درصد منفیست

 • 10:56 - نبض بازار سهام

  فاذر صف خرید 2 میلیونی در قیمت 236 تومان تشکیل داد

 • 10:54 - نبض بازار سهام

  مرقام پس از داد و ستد 2 میلیون و 300 هزار سهم همچنان صف خرید 1 میلیون و 500 هزار سهمی دارد

 • 10:52 - نبض بازار سهام

  فاذر به صف خرید نزدیک شد.

 • 10:51 - نبض بازار سهام

  رمپنا در قیمت 6799 ریال صف خرید 4 میلیونی تشکیل داد

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  بمپنا با صعود قیمت همراه شد. 1174 تومان 3 درصد مثبت

 • 10:48 - نبض بازار سهام

  گروه کانه فلزی یکدست قرمز پوش است

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  مپنا صف خرید 3 میلیون و 500 هزار سهمی دارد

 • 10:45 - نبض بازار سهام

  وتوشه 383 تومان کمی منفی است

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  شبهرن تنها نماد مثبت گروه نفت است

 • 10:39 - نبض بازار سهام

  سشرق 2032 ریال 1.8 درصد مثبت

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  حتوکا در محدوده 300 تومان داد و ستد می شود

 • 10:32 - نبض بازار سهام

  حتوکا با رشد 11 درصدی به تابلو بازگشت

 • 10:31 - نبض بازار سهام

  توریل 7801 ریال 2 درصد منفیست

 • 10:30 - نبض بازار سهام

  حسینا به حداکثر قیمت نزدیک شد

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  شپاکسا 484 تومان کمی مثبت است

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  فولاژ پس از گره معاملاتی روز کاری قبل و رشد 12 درصدی هم کانون در محدوده منفی داد و ستد می شود

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  سمگا وارد روند مثبت شد.1130 تومان

 • 10:21 - نبض بازار سهام

  ونفت 238 تومان 1.1 درصد مثبت است

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  خوساز در محدوده 2.79 درصد مثبت معامله می شود

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  کپارس در محدوده 1.85 درصد مثبت داد و ستد می شود

 • 10:17 - نبض بازار سهام

  وبشهر 303 تومان اندکی مثبت است

 • 10:16 - نبض بازار سهام

  معاملات کرازی در مثبت کامل دنبال می شود

 • 10:14 - نبض بازار سهام

  کاذر با نوسانات منفی همراه است.6660 ریال

 • 10:13 - نبض بازار سهام

  وبیمه 140 تومان کمی مثبت است

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  رمپنا و بمپنا کمی مثبت هستند

 • 10:11 - نبض بازار سهام

  حپترو در قیمت 2771 ریال صف خرید کم حجمی دارد

 • 10:10 - نبض بازار سهام

  خودرو به قیمتهای کمتر از 280 تومان بازگشت

 • 10:05 - نبض بازار سهام

  تکمبا 756 ریال 1.3 درصد منفی

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  شاخص کل:71999 تغییر:20 واحد

 • 10:01 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکتهای شیشه همدان پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و حمل و نقل توکا با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/012/29، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار

 • 09:59 - نبض بازار سهام

  حسینا در خال افزایش قیمت است.44450 ریال

 • 09:55 - نبض بازار سهام

  دانا مجددا صف خرید تشکیل دارد.1364 ریال

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  کی بی سی 723 تومان نوسان مثبت دارد

 • 09:51 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت پمپ سازی ایران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، متوقف خواهد شد.مدیریت بازار

 • 09:47 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت پارس خودرو با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، متوقف شد. مدیریت بازار

 • 09:41 - نبض بازار سهام

  دکوثر در قیمت 5837 ربال صف خرید 400 هزار تایی را تجربه می کند

 • 09:40 - نبض بازار سهام

  مداران در قیمت 2219 ریال صف خرید حدود 3 میلیونی دارد

 • 09:36 - نبض بازار سهام

  فاذر در محدوده صفر تابلو داد و ستد می شود

 • 09:35 - نبض بازار سهام

  کنیلو و کسعدی تنها نمادهای منفی گروه کاشی و سرامیک هستند

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  کگل 568 تومان 2 درصد مثبت است

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  مداران پس از داد و ستد 2 میلیون و300 هزار سهم هم اکنون صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  دکوثر پس از داد و ستد یک میلیون و 200 هزار سهم همچنان صف خرید 400 هزار سهمی دارد

 • 09:28 - نبض بازار سهام

  رمپنا 6538 ریال در صفر تابلو قرار دارد

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  خودرو 284 تومان 3 درصد مثبت است

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  ختور 6024 ریال به صف خرید نزدیک شد

 • 09:16 - نبض بازار سهام

  با مثبت شدن میهن گروه بیمه یکدست سبزپوش شد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  گروه خودرو با تحرکات مثبت همراه شد

 • 09:14 - نبض بازار سهام

  میهن تنها نماد منفی گروه بیمه است

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  خچرخش 246 تومان وارد روند مثبت شد

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  خودرو 282 تومان 2.4 درصد مثبت

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  تاپیکو 2701 ریال 3.8 درصد منفیست

 • 09:11 - نبض بازار سهام

  حخزر 620 تومان کمی منفی است

 • 09:10 - نبض بازار سهام

  وصندوق 3.2درصد منفی است. قیمت 383تومان

 • 09:07 - نبض بازار سهام

  اعتلا 220تومان. 2.5درصد منفی

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  کترام پس از داد و ستد 400 هزار سهم تشکیل صف خرید داد

 • 09:01 - نبض بازار سهام

  پارسان در قیمت 7510 ریال 1.7 درصد منفیست.

 • 08:58 - نبض بازار سهام

  ثاباد با صف خرید 2 میلیونی روبروست.

 • 08:54 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1109 ریال متعادل است.

 • 08:51 - نبض بازار سهام

  وملت صف خرید 4.8 میلیونی دارد.

 • 08:49 - نبض بازار سهام

  صف خرید فولاژ در حال برگشت می باشد.

 • 08:48 - نبض بازار سهام

  سایپا در قیمت 1328 ریال رقابت می شود.

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  تاپیکو در قیمت 2798 ریال متعادل است.

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  دکوثر حجم تقاضای یک میلیون و 400 هزار سهمی دارد

 • 08:42 - نبض بازار سهام

  ختور صف خریدیک میلیون و 200 هزار سهمی دارد

 • 08:40 - نبض بازار سهام

  خودرو در حداکثر قیمت خریدار و فروشنده دارد.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  کرازی همچنان پرتقاضاست و صف خرید 3 میلیونی دارد

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  فاذر 7 میلیون سهم سفارش خرید دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  خودرو صف خرید یک میلیون و 800 هزار سهمی دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  کترام تقاضای 2 میلیونی دارد

 • 08:35 - نبض بازار سهام

  کاذر صف خرید 2 میلیون و 200 هزار سهمی دارد

 • 08:18 - نبض بازار سهام

  انحراف 8 ساله از سود بانکی.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:17 - نبض بازار سهام

  تهدید سازمان بورس توسط یک شرکت!!! + تصویر نامه در سایت رسمی شرکت .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:13 - نبض بازار سهام

  کابوس سهامداران پالایشگاهی .مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  فرصت‌های بورس درسه سال آینده.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده  سایت.

25 مهر 1393

24 مهر 1393

23 مهر 1393

 • 23:57 - نبض بازار سهام

  تعدیل مثبت در یک معدنی که مشکل تامین خاک ندارد ...

 • 12:36 - نبض بازار سهام

  در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل با رشد 85.4 واحدی به ارتفاع 71978 رسید و 598 میلیون سهم به ارزش 3147 میلیارد ریال داد و ستد شد. تاپیکو 24.1 واحد تاثیر منفی بجای گذاشت و وبانک در صدر نمادهای مثبت شاخص ساز قرار گرفت.

 • 12:29 - نبض بازار سهام

  پارسان 7474 ریال 2.5 درصد منفی

 • 12:19 - نبض بازار سهام

  مداران در مدار مثبت قرار دارد.2139 ریال

 • 12:14 - نبض بازار سهام

  صف فروش خزامیا جمع شد

 • 12:08 - نبض بازار سهام

  آسیا البرز و دانا در حال صعود قیمت هستند

 • 12:07 - نبض بازار سهام

  صف فروش لسرما در حال جمع آوریست

 • 12:05 - نبض بازار سهام

  زنگان و فاسمین در محدوده منفی معامله می شوند

 • 12:01 - نبض بازار سهام

  دانا در حال رسیدن به حداکثر قیمت است.1331 ریال

 • 11:57 - نبض بازار سهام

  خزامیا صف فروش شد.1339 ریال

 • 11:52 - نبض بازار سهام

  ورنا 1083 ریال 2 درصد مثبت است

 • 11:46 - نبض بازار سهام

  خودرو 275 تومان 1.7 درصد مثبت است

 • 11:43 - نبض بازار سهام

  بترانس از رنج مثبت وارد محدوده منفی شد

 • 11:38 - نبض بازار سهام

  رمپنا 6486 ریال نزدیک به صفر تابلو نوسان مثبت دارد

 • 11:29 - نبض بازار سهام

  شپلی 111 تومان حدود 1 درصد منفیست

 • 11:27 - نبض بازار سهام

  پاسا و پتایرح نمادهای منفی لاستیکی هستند

 • 11:25 - نبض بازار سهام

  مرقام در قیمت 3074 ریال صف خرید 1.5 میلیونی دارد

 • 11:22 - نبض بازار سهام

  ولغدر تحرکات منفی دارد.1917 ریال

 • 11:19 - نبض بازار سهام

  کیافق در محدوده 2 درصد مثبت معامله می شود

 • 11:13 - نبض بازار سهام

  فولاژ با رشد 12 درصدی  در قیمت 3481 ریال صف خرید دارد

 • 11:12 - نبض بازار سهام

  کی بی سی 727 تومان 2.4 درصد مثبت است

 • 11:03 - نبض بازار سهام

  کرازی در قیمت 5085 ریال صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 10:57 - نبض بازار سهام

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مجتمع معادن مس تکنار (تکنار1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 5 درصد، امروز چهارشنبه مورخ 23/07/1393 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران

 • 10:50 - نبض بازار سهام

  دی 179 تومان کمی مثبت است

 • 10:47 - نبض بازار سهام

  ولصنم نوسان مثبت دارد.2125 ریال

 • 10:43 - نبض بازار سهام

  خریداران اعتلا در قیمت 2275 ریال صف تشکیل دادند

 • 10:41 - نبض بازار سهام

  بکام در قیمت 1777 ریال صف خرید 1 میلیونی دارد

 • 10:40 - نبض بازار سهام

  تیپیکو 532 تومان 1.6 درصد منفی

 • 10:38 - نبض بازار سهام

  سمگاح در قیمت 8164 ریال صف فروش 5 میلیونی دارد

 • 10:34 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی بانک صادرات ایران "هصادر310" با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد متوقف خواهد شد. عملیات بازار مشتقه

 • 10:29 - نبض بازار سهام

  دکوثر و دکیمی پر تقاضا ظاهر شده اند

 • 10:28 - نبض بازار سهام

  ثفارس با حجم معملات 18 میلیونی صف خرید 2 میلیونی دارد

 • 10:26 - نبض بازار سهام

  تکمبا 775 ریال کمی مثبت است

 • 10:25 - نبض بازار سهام

  قچار 371 تومان 2 درصد مثبت است

 • 10:23 - نبض بازار سهام

  آکنتور 1.3درصد مثبت و متعادل مبادله می شود. قیمت 10841ریال

 • 10:19 - نبض بازار سهام

  ملت و یپاس نمادهای منفی گروه بیمه هستند.

 • 10:18 - نبض بازار سهام

  وملت در قیمت 636 ریال صف خرید 3.7 میلیونی را تجربه می کند

 • 10:12 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی،شرکتهای پشم شیشه ایران،بانک صادرات،سرمایه گذاری اعتبار ایران جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص اصلاح اساسنامه و حق تقدم شرکت فولاد مبارکه اصفهان با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.مدیریت بازار

 • 10:09 - نبض بازار سهام

  شاخص کل با رشد 110 واحدی وارد کانال 72000 شد

 • 10:08 - نبض بازار سهام

  دکیمی صف خرید شد

 • 10:07 - نبض بازار سهام

  خچرخش از منفی کامل به مثبت کامل رسید

 • 10:06 - نبض بازار سهام

  دانا از رنج منفی به130 تومان رسید و مثبت شد. گروه بیمه با تحرکات مثبت همراه شد

 • 10:03 - نبض بازار سهام

  البرز 2با افزایش قیمت2 درصد مثبت شد. 107 تومان

 • 10:02 - نبض بازار سهام

  وساخت نوسان منفی دارد

 • 10:00 - نبض بازار سهام

  ثاخت مثبت و  متعادل است.1709 ریال

 • 09:58 - نبض بازار سهام

  سمگا 11120 ریال 2.1 درصد منفی

 • 09:57 - نبض بازار سهام

  پدرخش 2.9درصد مثبت معامله می شود. قیمت 5945ریال

 • 09:54 - نبض بازار سهام

  گروه کاشی و سرامیک به غیراز کلوند ریزش دارند.

 • 09:53 - نبض بازار سهام

  حفارس در قیمت 1976 ریال صف خرید شد

 • 09:45 - نبض بازار سهام

  فاذر در قیمت 2274 ریال صف خرید 6 میلیونی دارد

 • 09:44 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمتهای حداکثری معامله می شود

 • 09:42 - نبض بازار سهام

  اکثر نمادهای گروه خودرو با کاهش قیمت روبرو هستند

 • 09:37 - نبض بازار سهام

  گروه دارو با تحرکات مثبت همراه است

 • 09:34 - نبض بازار سهام

  دکوثر صف خرید شد.5621 ریال

 • 09:33 - نبض بازار سهام

  وبانک 460تومان. 3.5درصد مثبت

 • 09:32 - نبض بازار سهام

  وساپا 109 تومان 1.3 درصد مثبت

 • 09:31 - نبض بازار سهام

  صف خرید غشان کماکان پابرجاست

 • 09:30 - نبض بازار سهام

  خودرو 2743 ریال 1.7 درصد مثبت

 • 09:29 - نبض بازار سهام

  صف خرید حسینا در قیمت 42672 ریال 200 هزار سهمی است

 • 09:26 - نبض بازار سهام

  آسیا و البرز نمادهای مثبت گروه بیمه هستند

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  وصندوق 3.5درصد منفی است. قیمت 383تومان

 • 09:25 - نبض بازار سهام

  خچرخش با حمایت خریداران وارد روند مثبت شد. 2436 ریال

 • 09:23 - نبض بازار سهام

  ولساپا 242 تومان 3.5 درصد مثبت

 • 09:21 - نبض بازار سهام

  لبوتان وارد روند مثبت شد. 3258 ریال

 • 09:19 - نبض بازار سهام

  خساپا 132 تومان حدود 1 درصد مثبت است

 • 09:18 - نبض بازار سهام

  فاذز به سقف قیمت نزدیک شد. 2273ریال

 • 09:15 - نبض بازار سهام

  گروه حمل و نقل به غیر از توریل مثبت دادو ستد می شود

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  کاذر در قیمت 6853 ریال با صف خرید 3 میلیونی کم عرضه است

 • 09:13 - نبض بازار سهام

  رمپنا 650تومان متعادل و مثبت معامله می شود

 • 09:12 - نبض بازار سهام

  دانا حدود قیمت 130 تومان در رنج مثبت نوسان دارد.

 • 09:09 - نبض بازار سهام

  ونفت 236 تومان 1.2 درصد منفی

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  وساپا در قیمت 1099 ریال 2.2 درصد مثبت است.

 • 09:06 - نبض بازار سهام

  خزامیا 138 تومان 1 درصد منفی

 • 09:03 - نبض بازار سهام

  به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی حق تقدم شرکت ایران دارو با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل (بدون محدودیت نوسان قیمت) آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار

 • 09:02 - نبض بازار سهام

  واتی در قیمت 3863 ریال 1.7 درصد مثبت است.

 • 08:58 - نبض بازار سهام

  حسینا با صف خرید 390 هزارتایی روبروست.

 • 08:56 - نبض بازار سهام

  غشان صف خرید 2.6 میلیونی دارد.

 • 08:43 - نبض بازار سهام

  پیشنهاد دولت روحانی در مذاکرات بهترین پیشنهاد ممکن ایران است.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:38 - نبض بازار سهام

  خساپا یک میلیون تقاضا و یک میلیون عرضه در حداکثر قیمتی دارد

 • 08:37 - نبض بازار سهام

  کگاز صف خرید یک میلیون و 500 هزارسهمی دارد

 • 08:36 - نبض بازار سهام

  خودرو در قیمت 281 تومان پر تقاضا است

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  کترام صف خرید 600 هزار سهمی دارد

 • 08:34 - نبض بازار سهام

  کاذر به روال روزهای قبل با صف خرید رو به رو است و تقاضای 2 میلیونی دارد

 • 08:33 - نبض بازار سهام

  ورنا 31 میلیون سفارش خرید در سیستم دارد

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  مرقام با حجم تقاضای 11 میلیونی رو به رو  است

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  برای ثنوسا صف خرید 8 میلیونی چیده شده است

 • 08:32 - نبض بازار سهام

  امروز نیز فولاژ با استقبال بازارمواجه است و تقاضای بیش از 12 میلیونی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  کرازی تقاضای خرید 12 میلیونی دارد

 • 08:31 - نبض بازار سهام

  غشان پیش گشایش را با صف خرید 21 میلیونی آغاز کرد

 • 08:16 - نبض بازار سهام

  دفاع وزارت اقتصاد از ثبات مدیریت درسازمان بورس/ دکتر صالح آبادی با قوت به کار خود ادامه می دهد.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:08 - نبض بازار سهام

  دولت نماینده یا مالک سهام عدالت؟.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.

 • 08:05 - نبض بازار سهام

  دو پدیده نوظهور در بورس تهران.مشروح خبر در بخش اخبار برگزیده سایت.